Privacyverklaring

1 Algemeen

1.1 Doel en verantwoordelijkheid

(1) Het doel van dit privacybeleid is om u te informeren over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens op onze website en de bijbehorende sites, functionaliteiten en inhoud (hierna gezamenlijk "website" genoemd). Het privacybeleid is van toepassing ongeacht de domeinen, systemen, platforms en apparaten (bijv. desktop of mobiel) waarop de website beschikbaar wordt gesteld.

(2) De aanbieder van de website en wettelijk verantwoordelijk voor de privacywetgeving is Heraeus Holding GmbH, Heraeusstraße 12-14, 63450 Hanau, Duitsland (hierna de "aanbieder", "wij" of "ons" genoemd). Voor meer informatie en hoe u contact met ons kunt opnemen, verwijzen wij u naar de  juridische informatie op onze website.

(3) Onze functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via het volgende e-mailadres:  dataprotection@heraeus.com of per post:

Functionaris gegevensbescherming

c/o Heraeus Business Solutions GmbH

Heraeusstr. 12-14

D-63450 Hanau.

(4) De term "gebruiker" omvat alle klanten en hun werknemers, evenals bezoekers van onze website.

(5) De producten en diensten van Heraeus zijn uitsluitend bestemd voor bedrijven. De websites van Heraeus, met inbegrip van de advertenties en eventuele zakelijke contactformulieren op de websites van Heraeus, zijn niet gericht op kinderen en adolescenten (personen jonger dan 18 jaar). Personen jonger dan 18 jaar zijn niet bevoegd om deze contactformulieren in te vullen en bij Heraeus in te dienen. Behalve zoals hieronder vermeld, verzamelt Heraeus niet bewust persoonlijke informatie van personen jonger dan 18 jaar. Heraeus zal alleen gegevens opvragen van personen jonger dan 18 jaar als deze personen solliciteren naar een baan, een stage of een studentenstage bij Heraeus in een Heraeus-sollicitatieportaal dat speciaal voor dergelijke personen is opgezet. De gevraagde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel van het sollicitatieproces. Ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden, in overeenstemming met de toepasbare wetgeving inzake de gegevensbescherming, verwijderd nadat de sollicitatieprocedure is voltooid.

1.2 Rechtsgrondslag

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt op grond van onderstaande rechtsgrond:

a) toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Toestemming wil zeggen een intentieverklaring, die in een specifiek geval vrijelijk, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnig bevestigende handeling, waarbij de betrokkenen duidelijk maken dat zij instemmen met de verwerking van hun persoonsgegevens, op een informatieve en ondubbelzinnige manier wordt gegeven.

b) Noodzaak voor de uitvoering van een contract of om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter b) van de AVG, d.w.z. de gegevens zijn noodzakelijk voor ons om onze contractuele verplichtingen jegens gebruikers na te komen of we hebben de gegevens nodig om een contract met gebruikers op te stellen.

c) Verwerking voor de naleving van een wettelijke verplichting in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter c) van de AVG, d.w.z. de gegevensverwerking is vereist op basis van een wet of een andere vereiste.

d) Verwerking om legitieme belangen te beschermen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f) van de AVG, d.w.z. de verwerking is noodzakelijk om onze legitieme belangen of die van een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen niet zwaarder wegen dan de fundamentele rechten en vrijheden van gebruikers die de bescherming van persoonsgegevens vereisen.

1.3 Rechten van betrokkenen

U kunt uw rechten als betrokkene met betrekking tot de van u verwerkte persoonsgegevens te allen tijde doen gelden met behulp van de hierboven vermelde contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming. Als betrokkene heeft u de volgende rechten.

(1) Recht om toestemming in te trekken: Als persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, hebt u het recht om, in overeenstemming met artikel 7 van de AVG, deze toestemming te allen tijde voor de toekomst in te trekken.

(2) Recht op informatie: In overeenstemming met artikel 15 van de AVG kunt u bevestiging vragen of hun gegevens worden verwerkt. Als dit het geval is, hebben gebruikers het recht op gratis informatie over de informatie.

(3) Recht op rectificatie: Als persoonsgegevens onjuist zijn verwerkt, hebt u het recht om te verzoeken dat deze gegevens onmiddellijk worden gecorrigeerd in overeenstemming met artikel 16 van de AVG.

(4) Recht op verwijdering: Als u uw toestemming hebt ingetrokken, bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (en er geen dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking), uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel van de verwerking, er een overeenkomstige wettelijke verplichting is of persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, hebt u, in overeenstemming met artikel 17 van de AVG, het recht om te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen.

(5) Recht op beperking van de verwerking: Op grond van de bepalingen van artikel 18 van de AVG hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

(6) Recht op overdraagbaarheid van gegevens: In overeenstemming met artikel 20 van de AVG hebt u het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat.

(7) Recht van bezwaar: Als de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk is om de legitieme belangen van ons bedrijf te beschermen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 van de AVG.

(8) Recht om een klacht in te dienen: In overeenstemming met artikel 77 van de AVG hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteiten.

1.4 Verwijdering van gegevens

Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld niet langer bestaat en er geen andere wettelijke of contractuele verplichtingen zijn om ze te bewaren.

1.5 Veiligheidsmaatregelen

De allernieuwste organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen zijn aanwezig om de naleving van relevante wettelijke bepalingen te waarborgen en om persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging en ongeoorloofde toegang.

1.6 Overdracht van gegevens aan derden en externe leveranciers

(1) Heraeus geeft gegevens uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen door aan derden. We dragen de gegevens van gebruikers alleen over aan derden als dat nodig is (bijvoorbeeld voor boekhoudkundige doeleinden) of voor andere doeleinden die nodig zijn om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens gebruikers of wettelijke vereisten.

(2) Wanneer we gebruik maken van toeleveranciers om onze diensten te verlenen, zullen we passende wettelijke voorzorgsmaatregelen en technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

(3) Als we in het kader van dit privacybeleid inhoud, hulpmiddelen of middelen gebruiken van andere providers (hierna gezamenlijk "externe aanbieders" genoemd) met statutaire zetel in een derde land, moet ervan worden uitgegaan dat gegevens naar dergelijke derde landen worden overgedragen.

(4) Derde landen zijn landen waar de AVG niet rechtstreeks van toepassing is, d.w.z. in principe alle landen buiten de EU of de Europese Economische Ruimte. Gegevens mogen alleen naar derde landen worden doorgegeven als een adequaat niveau van gegevensbescherming is gewaarborgd, als gebruikers hun toestemming hebben gegeven of als de overdracht van dergelijke gegevens wettelijk is toegestaan.

1.7 Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken

Wij stellen het sluiten van contracten met ons niet afhankelijk van het vooraf verstrekken van persoonsgegevens aan ons. In principe is er geen wettelijke of contractuele verplichting voor u als klant om ons uw persoonsgegevens te verstrekken; het kan echter zijn dat wij bepaalde aanbiedingen slechts in beperkte mate of helemaal niet kunnen doen als u niet de hiervoor benodigde gegevens verstrekt. Mocht dit bij uitzondering het geval zijn met de producten die wij hieronder aanbieden, dan wordt u hiervan specifiek op de hoogte gesteld.

1.8 Geautomatiseerd besluitvormingsproces

Wij hebben niet de intentie om persoonlijke informatie die van u is verzameld te gebruiken voor een geautomatiseerd besluitvormingsproces (inclusief profilering).

2 Gegevensverwerking in detail

2.1 Verzamelen van toegangsgegevens

(1) Bij het bezoeken van onze website wordt informatie automatisch van uw browser naar ons verzonden; dit omvat de naam van de website en bestanden die worden geopend, de datum en tijd waarop ze worden geopend, de hoeveelheid verzonden gegevens, rapporten over succesvolle toegang, het browsertype en de browserversie, uw besturingssysteem, de verwijzende URL (de pagina die u bezocht voordat u onze website bezocht), uw IP-adres en de verzoekende provider.

(2) De verwerking van uw bovengenoemde persoonsgegevens is technisch noodzakelijk om onze website als een dienst aan u aan te bieden en wordt uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f) van de AVG met betrekking tot de werking van onze website en om de veiligheid van de verwerking te waarborgen (bijvoorbeeld om cyberaanvallen te voorkomen en te identificeren).

(3) Het verzamelen en opslaan van uw persoonsgegevens in logbestanden is noodzakelijk voor het aanbieden van de website. Dat is de reden dat u niet kunt vragen om verwijdering of correctie van deze gegevens of bezwaar kunt maken tegen de verwerking ervan.

2.2 Contact met ons opnemen

(1) Wanneer u contact met ons opneemt (via een contactformulier of e-mail) wordt het verzoek inclusief alle bijbehorende persoonsgegevens (naam, verzoek, contactgegevens) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek.

(2) Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, letter b) van de AVG als het verzoek verband houdt met de uitvoering van een bestelling of noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van vragen die aan ons zijn gericht (artikel 6, lid 1, letter f) van de AVG) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, letter a) van de AVG), indien van toepassing.

(3) Uw informatie kan worden opgeslagen in onze klantrelatiebeheersystemen ("CRM-systemen"). De wettelijke basis voor de verdere verwerking van uw gegevens is de voorbereiding van een zakelijke transactie (in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f) van de AVG).

2.3 Gebruik van cookies

(1) We gebruiken alleen niet-essentiële cookies als u uw uitdrukkelijke toestemming (opt-in) hebt gegeven in overeenstemming met § 25 Duitse wet op de gegevensbescherming van telecommunicatie-telemedia (TTDSG). Als u bovendien niet wilt dat cookies op uw computer worden opgeslagen, kunt u de overeenkomstige optie in uw systeeminstellingen in hun browser uitschakelen. Reeds opgeslagen cookies kunnen ook worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteiten van deze website beperken.

(2) De wettelijke basis voor het gebruik van cookies die nodig zijn voor de technische functionaliteit van het online platform is artikel 6, lid 1, letter f) van de AVG. Ons legitieme belang is de gebruikersgerichte en economisch efficiënte werking van onze website.

(3) Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of voor toegang tot informatie op uw eindapparaat, worden beide activiteiten uitgevoerd op basis van § 25 (1) TTDSG.

(4) De wettelijke basis voor de gegevensverwerking van gegevens die zijn opgeslagen in cookies voor de hieronder beschreven online marketingmaatregelen is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a) van de AVG.

2.4 Beheer van toestemming voor cookies

(1) We gebruiken de cookie consent management tool van Cookiebot, een bedrijf geregistreerd onder de handelsnaam Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken. Cookiebot gebruikt technologisch vereiste cookies (cookiebot cookie) om de toestemming van de gebruiker voor het gebruik van de cookie op te slaan en te beheren. Cookiebot verwerkt absoluut geen persoonsgegevens.

(2) De cookie die wordt opgeslagen, bevat alleen informatie over uw toestemming, die is verleend of geweigerd bij het bezoeken van de website. Als u deze toestemming later wilt intrekken, kunt u de cookie eenvoudig in de browser verwijderen. Als u de website daarna weer bezoekt, zal de website u opnieuw vragen om toestemming te geven voor de cookie.

(3) We verkrijgen de toestemming van de gebruiker zodat we cookies kunnen gebruiken op alle webpagina's in het www.heraeus.com domein.

2.5 Google Tag Manager

Wij maken gebruik van Google Tag Manager. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een tool die we direct in uw browser (client-side tagging) of indirect cloud-based (server-side tagging) kunnen gebruiken om tracking of statistische tools en andere technologieën op onze website te integreren. Er worden geen gebruikersprofielen aangemaakt door de Google Tag Manager zelf, er worden geen cookies ingesteld of opgeslagen en er worden geen onafhankelijke analyses uitgevoerd. De Google Tag Manager is alleen bedoeld om de via de Google Tag Manager geïntegreerde tools te beheren en weer te geven. Bij gebruik van de Google Tag Manager wordt echter wel uw IP-adres geregistreerd, dat dan kan worden verzonden naar het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

Met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers wordt verwezen naar de volgende informatie over Google-services. Gebruiksrichtlijnen:  https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, letter a) van de AVG en § 25, lid 1, TTDSG.. De toestemming kan te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken.

2.6 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics, hetzij direct in uw browser (client-side tracking) of indirect op onze webserver (server-side tracking). De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat om het gedrag van websitebezoekers te analyseren.

De websitebeheerder ontvangt verschillende gebruiksgegevens, zoals paginaweergaven, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens kunnen door Google worden samengevat in een profiel dat is toegewezen aan de betreffende gebruiker of zijn apparaat.

Het doel van het gebruik van Google Analytics is om de gebruiker te herkennen met het oog op het analyseren van gebruikersgedrag door het gebruik van verschillende technologieën (bijv. cookies of vingerafdruklezing). We gebruiken demografische kenmerken voor onze analyses. De door Google verzamelde informatie over het gebruik van onze website wordt meestal verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt gebruikt op basis van uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, letter a) van de AVG en § 25, lid 1, TTDSG. De toestemming kan te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de Verenigde Staten is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Zie voor meer details hierover op:  https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met werking voor de toekomst. U kunt bezwaar maken tegen de toekomstige verzameling en opslag van uw gegevens door Google Analytics door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de onderstaande link:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Wij hebben een orderverwerkingscontract afgesloten met Google.

Gegevens die door Google zijn opgeslagen op gebruikers- en gebeurtenisniveau en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID) worden na 26 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Meer informatie hierover vindt u onder de volgende link:  https://support.google.com/analytics/answer/7667196 .

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, evenals instellingen en opt-out-opties vindt u op de websites van Google:  https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners (“Gebruik van gegevens door Google bij het gebruik van de websites of apps van onze partners”),  https://www.google.com/policies/technologies/ads (“Gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden),  https://www.google.de/settings/ads (“Informatie voor het beheer dat Google gebruikt om u advertenties te tonen”).

2.7 Google-doelgroep

We gebruiken Google Analytics (zie hierboven voor meer informatie) om doelgroepen te vormen, op voorwaarde dat u uw toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics, om de advertenties die worden weergegeven binnen de advertentiediensten van Google en zijn gelieerde ondernemingen alleen te tonen aan die gebruikers die interesse hebben getoond in onze website of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten die zijn bepaald op basis van bezochte websites) en die we naar Google hebben verzonden (zogenaamde "remarketing" of "Google Analytics Audiences").

We gebruiken remarketing-doelgroepen om ervoor te zorgen dat onze advertenties overeenkomen met de potentiële interesses van gebruikers.

De gegevens worden in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a) van de AVG op basis van uw toestemming verwerkt.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, evenals instellingen en opt-out-opties vindt u op de websites van Google:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites (“Gebruik van gegevens door Google bij het gebruik van de websites of apps van onze partners”),  https://www.google.com/policies/technologies/ads (“Gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden),  https://www.google.de/settings/ads (“Informatie voor het beheer dat Google gebruikt om u advertenties te tonen”).

2.8 Google Display & Video 360

Deze website maakt gebruik van functies van Google Display & Video 360. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken de online marketingservice "Display & Video 360" van Google om advertenties te plaatsen in het advertentienetwerk van Google (bijvoorbeeld in zoekresultaten, in video's, op websites, enz.). Display & Video 360 verschilt van andere diensten doordat het real-time advertenties toont op basis van uw veronderstelde interesses. Dit stelt ons in staat om advertenties voor en binnen onze website op een meer gerichte manier weer te geven, zodat we u alleen die advertenties laten zien die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Wanneer u een advertentie te zien krijgt voor producten die u op andere websites heeft bekeken, wordt dit 'remarketing' genoemd. Voor deze doeleinden zal Google bij het bezoeken van onze websites en andere websites waarop het Google Advertising Network actief is, onmiddellijk een code uitvoeren en worden zogenaamde (re)marketingtags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel "webbakens" genoemd) in de website opgenomen. Met hun hulp wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, opgeslagen op het apparaat van de gebruiker (er kunnen in plaats van cookies ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). Dit bestand houdt bij welke websites u hebt bezocht, in welke inhoud u geïnteresseerd bent en op welke aanbiedingen u hebt geklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, websites die u hebben doorverwezen, toegangsduur en andere informatie over het gebruik van onze website.

De bovenstaande informatie kan ook door Google worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen. Als u vervolgens andere websites bezoekt, kunt u op basis van uw gebruikersprofiel advertenties te zien krijgen die zijn afgestemd op uw veronderstelde interesses.

Uw gegevens worden onder pseudoniem verwerkt binnen het Google-advertentienetwerk. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld uw naam of e-mailadres niet opslaat en verwerkt, maar in plaats daarvan de relevante gegevens verwerkt met behulp van cookies binnen het pseudonieme gebruikersprofiel. Met andere woorden, vanuit het perspectief van Google worden de advertenties niet beheerd en weergegeven voor een persoon die concreet identificeerbaar is, maar eerder voor de persoon met de cookie, ongeacht wie deze persoon is. Dit geldt niet wanneer u Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder pseudonimisering te verwerken. De informatie over u die door Google Marketing Services wordt verzameld, wordt naar Google verzonden en opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten.

Google Remarketing wordt gebruikt op basis van uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, letter a) van de AVG en § 25, lid 1, TTDSG. De toestemming kan te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google en instellings- en opt-out-opties vindt u in het privacybeleid van Google (  https://policies.google.com/technologies/ads ) en de instellingen voor het weergeven van advertenties door Google (  https://adssettings.google.com/authenticated ).

2.9 Google (re)marketing-diensten

Deze website maakt gebruik van functies van Google Analytics Remarketing. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Remarketing analyseert uw gebruikersgedrag tijdens het bezoeken van onze website om u in te delen in bepaalde advertentiedoelgroepen en u zo geschikte webberichten te tonen wanneer u andere online aanbiedingen bezoekt (remarketing of retargeting).

Bovendien kunnen de advertentiedoelgroepen die met Google Remarketing worden gemaakt, worden gekoppeld aan de apparaatoverkoepelende functies van Google. Op deze manier kunnen interessegerelateerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast afhankelijk van uw eerdere gebruik en surfgedrag op het ene eindapparaat (bijv. mobiele telefoon) ook worden weergegeven op een van uw andere eindapparaten (bijv. tablet of pc).

Als u een Google-account heeft, kunt u via de onderstaande link bezwaar maken tegen gepersonaliseerde advertenties:  https://www.google.com/settings/ads/onweb/ .

Google Remarketing wordt gebruikt op basis van uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, letter a) van de AVG en § 25, lid 1, TTDSG. De toestemming kan te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken.

Meer informatie en de voorschriften inzake de gegevensbescherming zijn opgenomen in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op:  https://policies.google.com/technologies/ads .

2.10 Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met reCAPTCHA willen we controleren of de gegevensinvoer op onze website wordt gedaan door een mens of door een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert Google reCAPTCHA uw surfgedrag op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra u onze website bezoekt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, hoe lang u op onze website bent gebleven of de muisbewegingen die u hebt gemaakt). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses lopen volledig op de achtergrond. Wanneer u onze website bezoekt, wordt u niet expliciet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De dienst omvat de overdracht van uw IP-adres en andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service aan Google en wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f) van de AVG op basis van ons legitieme belang bij het identificeren van de individuele verantwoordelijkheid op internet en het vermijden van misbruik en spam. In het kader van het gebruik van Google reCAPTCHA kunnen uw persoonsgegevens worden verzonden naar servers van Google LLC in de Verenigde Staten.

Meer informatie over Google reCAPTCHA is opgenomen in de gegevensbeschermingsvoorschriften van Google en de gebruiksvoorwaarden van Google via de volgende link:  https://policies.google.com/privacy

2.11 LinkedIn Lead Gen Form

Als onderdeel van ons gebruik van LinkedIn, een service aangeboden door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, gebruiken we zogenaamde Lead Gen-formulieren.

Lead Gen-formulieren zijn advertentieplaatsingen die de integratie van contactformulieren in gesponsorde inhoud rechtstreeks op het platform mogelijk maken. Wij gebruiken de gegevens die u daar verstrekt om uw verzoek om informatie te verwerken. Deze gegevens worden door LinkedIn aan ons doorgegeven.

Onze verwerking van de gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, letter a) van de AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Hiervoor is een mededeling per e-mail aan socialmedia@heraeus.com voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingshandelingen die tot aan de intrekking worden uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

De door u ingevoerde gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat we de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Het specifieke doel van de gegevensverwerking van de respectievelijke Lead Gen-formulieren wordt expliciet vermeld in de context van de advertentie (bijv. het verzenden van productinformatie of contact met u opnemen met het oog op het beantwoorden van uw vraag).

2.12 LinkedIn Insight Tag

We maken gebruik van de dienst LinkedIn Insight Tag, aangeboden door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, om conversies te meten.

Deze tool maakt een cookie aan in uw webbrowser. We stellen de cookie uitsluitend in met uw toestemming in overeenstemming met § 25 (1) TTDSG. De verwerking van de gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, letter a) van de AVG).

De cookie maakt het verzamelen van gegevens mogelijk ten aanzien van de bezoeken van LinkedIn-leden aan onze website, waaronder de URL, verwijzer, IP-adres, apparaat- en browserkenmerken (User Agent) en tijdstempel. De IP-adressen worden ingekort of gehasht (wanneer ze worden gebruikt om LinkedIn-leden op verschillende apparaten te bereiken) en de directe ID's van LinkedIn-leden worden binnen zeven dagen verwijderd om de gegevens pseudoniem te maken. Deze resterende gepseudonimiseerde gegevens worden vervolgens binnen 180 dagen verwijderd.

LinkedIn deelt geen persoonsgegevens met ons, maar biedt anonieme rapporten over het websitepubliek en de weergaveprestaties aan.

LinkedIn-leden kunnen het gebruik van hun persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden beheren via hun accountinstellingen:  https://www.linkedin.com/psettings/advertising/actions-that-showed-interest

Meer informatie over gegevensbescherming op LinkedIn vindt u in de informatie over gegevensbescherming van LinkedIn:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

2.13 LinkedIn Retargeting

We gebruiken LinkedIn Retargeting van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, om onze advertenties weer te geven bij een toegewijde doelgroep.

We gebruiken LinkedIn om de advertenties die worden weergegeven binnen LinkedIn-advertentiediensten en zijn gelieerde ondernemingen alleen te tonen aan die gebruikers die ook interesse hebben getoond in onze website of die bepaalde kenmerken hebben (bijvoorbeeld interesses in specifieke thema's of producten die worden bepaald op basis van de bezochte websites), die we verzenden aan LinkedIn (zogenaamde "remarketing"). We gebruiken LinkedIn om ervoor te zorgen dat onze advertenties overeenkomen met de mogelijke interesses van gebruikers.

Daarnaast biedt LinkedIn de mogelijkheid tot retargeting via de Insight Tag. We kunnen deze gegevens gebruiken om gerichte advertenties buiten onze website weer te geven zonder u als websitebezoeker te identificeren.

De verwerking van de gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, letter a) van de AVG). U kunt deze toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken door de cookie-instellingen van Heraeus te wijzigen:  https://www.heraeus.com/en/group/heraeus_group/cookie.html

LinkedIn-leden kunnen via hun accountinstellingen het gebruik van hun persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden beheren:  https://www.linkedin.com/psettings/advertising/actions-that-showed-interest

Meer informatie over gegevensbescherming op LinkedIn vindt u in de informatie over gegevensbescherming van LinkedIn:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

2.14 Microsoft Dynamics 365 Cloud for Marketing

We gebruiken het automatiseringssysteem Microsoft Dynamics 365 Cloud for Marketing van Microsoft Corporation (Microsoft Deutschland GmbH, Walter-Gropius-Straße 5, D-80807 München, Duitsland) – hierna "Microsoft" genoemd – om marketingcampagnes uit te voeren, voor analysedoeleinden en voor doelgroepspecifiek contact met klanten en potentiële klanten. De gegevens worden verwerkt binnen de Europese Unie.

We gebruiken het systeem met name om e-mailcommunicatie te verzenden (bijv. in verband met het aanbieden van downloads), voor evenementenbeheer (bijv. om deelnemers aan evenementen te beheren) en om landingspagina's en contactformulieren voor te bereiden.

Het gebruik van Microsoft en het systeem, het verzamelen en analyseren van statistieken en het vastleggen van de registratieprocedure voor communicatie per e-mail worden uitgevoerd op basis van uw toestemming om e-mailcommunicatie te ontvangen via Microsoft Dynamics 365 Cloud for Marketing volgens artikel 6, lid 1, letter a) van de AVG, volgens artikel 6, lid 1, letter f) van de AVG met betrekking tot het downloaden van whitepapers en volgens § 25, lid 1, TTDSG met betrekking tot het gebruik van cookies. De toestemming kan te allen tijde voor de toekomst worden ingetrokken. We zijn geïnteresseerd in een gebruiksvriendelijk en veilig systeem dat zowel onze zakelijke belangen dient en tevens voldoet aan de verwachtingen van gebruikers.

Systeemcomponenten die in onze website zijn geïntegreerd (bijv. formulieren) maken gebruik van zogenaamde "cookies" die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en ons in staat stellen het gebruik van de website te analyseren.

Met name de volgende informatie wordt verzameld: client-ID, geografische locatie, browsertype, duur van het bezoek en bezochte pagina's.

Gepseudonimiseerde e-mailtracking: De verzamelde statistische informatie bevat ook de informatie of de nieuwsbrief is geopend, wanneer deze is geopend en op welke links u hebt geklikt. Hoewel deze informatie technisch kan worden toegeschreven aan individuele nieuwsbriefontvangers, is de analyse van de persoonsgegevens gedeactiveerd en wordt informatie over de ontvangers van de nieuwsbrief alleen pseudoniem geanalyseerd. Deze kan niet gedecodeerd en aan individuele gebruikers worden toegeschreven.

Dubbele opt-in en registratie van gegevens: Het abonneren op onze nieuwsbrief is onderworpen aan een zogenaamd double opt-in-proces. Dit betekent dat u na inschrijving voor onze nieuwsbrief een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw inschrijving te bevestigen. Een dergelijke bevestiging is nodig om ervoor te zorgen dat mensen zich niet abonneren met het e-mailadres van iemand anders. Het abonnement op de nieuwsbrief wordt geregistreerd, zodat het inschrijvingsproces kan worden geverifieerd in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat het vastleggen van de datum en tijd van het abonnement en de bevestiging, evenals het IP-adres. De wijzigingen in uw gegevens die door de e-mailmarketingserviceprovider zijn opgeslagen, worden ook vastgelegd.

Afmelden: U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief, d.w.z. u kunt uw toestemming om deze te ontvangen intrekken. Daarvoor is aan het einde van elke nieuwsbrief een afmeldlink opgenomen. Uw persoonsgegevens die zijn verwerkt in verband met het versturen van de nieuwsbrief worden verwijderd nadat u zich heeft afgemeld.

Meer informatie over de privacy van gegevens vindt u in het privacybeleid van Microsoft op  https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement .

Meer informatie over het gebruik van cookies in verband met het systeem vindt u op  https://docs.microsoft.com/en-US/dynamics365/marketing/cookies .

3 CRM-systemen

3.1 Microsoft Dynamics 365

We gebruiken het Microsoft Dynamics 365 CRM-systeem van Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten) – hierna Microsoft genoemd – als een cloudservice, d.w.z. de gegevens worden verwerkt in Microsoft-datacenters.

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de technische verwerking van verzoeken en wij geven de gegevens niet door aan derden.

We gebruiken het systeem met name om klanten en potentiële klanten (leads) te beheren en gebruikersverzoeken sneller en efficiënter te verwerken. Het gebruik van het systeem is gebaseerd op ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f) van de AVG.

FMeer informatie over de privacy van gegevens vindt u in het privacybeleid van Microsoft op at  https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement .

3.2 Salesforce

We gebruiken het Salesforce CRM-systeem van Salesforce.com Germany GmbH (Erika-Mann-Str. 31, D-80636 München, Duitsland) – hierna "Salesforce" genoemd – als een cloudservice, d.w.z. dat de gegevens worden verwerkt in Salesforce-datacenters. Salesforce slaat persoonsgegevens voornamelijk op in de Verenigde Staten.

Salesforce gebruikt de gegevens van gebruikers alleen voor de technische verwerking van aanvragen.

We gebruiken het systeem met name om klanten en potentiële klanten (leads) te beheren en gebruikersverzoeken sneller en efficiënter te verwerken. Het gebruik van het systeem is gebaseerd op ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f) van de AVG.

Meer informatie over de privacy van gegevens vindt u in het privacybeleid van Salesforce op  https://www.salesforce.com/company/privacy/

4 Online aanwezigheid op sociale media

(1) Wij zijn online aanwezig binnen sociale netwerken en op platforms, waar we met de actieve klanten, geïnteresseerden en gebruikers communiceren en gebruikers daar over onze diensten kunnen informeren.

(2) Wij wijzen erop dat hierbij gebruikersgegevens binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland kunnen worden verwerkt. Dit kan risico's voor de gebruikers opleveren, aangezien hierdoor bijv. de uitvoering van gebruikersrechten bemoeilijkt kan worden.

(3) Voorts worden de gebruikersgegevens normaliter voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden verwerkt. Zo kunnen op basis van het gebruiksgedrag en daaruit voortvloeiende gebruikersinteresses gebruiksprofielen worden opgesteld. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt worden gebruikt om bijv. reclames binnen en buiten platforms te activeren, die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden doorgaans cookies op de computers van de gebruikers opgeslagen, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Voorts kunnen in de gebruiksprofielen gegevens los van de door de gebruikers toegepaste apparaten worden opgeslagen (met name wanneer de gebruikers leden van de betreffende platforms zijn en hierop zijn ingelogd).

(4) De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers vindt plaats op grond van onze gewettigde belangen in een effectieve informatie-uitwisseling en communicatie met de gebruikers. Indien de gebruikers van de betreffende aanbieders om toestemming voor de gegevensverwerking worden verzocht (bijv. toestemming d.m.v. het aanvinken van een selectievakje of drukken op een knop), is de wettelijke grondslag voor de verwerking een toestemming.

(5) Voor een gedetailleerde weergave van de betreffende in deze alinea beschreven verwerkingen en bezwaaropties verwijzen we naar de volgende links van de aanbieders:

• Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland)

a.) Gegevensbeveiligingsverklaring:  https://www.facebook.com/about/privacy/

b.) Opt-out:  https://www.facebook.com/settings?tab=ads

• Google/ YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland)

a.) Privacyverklaring:  https://policies.google.com/privacy

b.) Opt-out:  https://adssettings.google.com/authenticated

• Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, United States)

a.) Privacyverklaring:  https://twitter.com/de/privacy

b.) Opt-out:  https://twitter.com/personalization

• LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland)

a.) Privacyverklaring:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

b.) Opt-out:  https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

• Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland)

Privacyverklaring / opt-out:  https://privacy.xing.com/en

Houd er rekening mee dat u, wanneer u op zoek bent naar informatie of uw rechten doet gelden, het beste rechtstreeks contact kunt opnemen met de betreffende provider. Alleen de aanbieders hebben toegang tot uw gegevens en kunnen passende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen wanneer u nog steeds hulp nodig heeft.

5 Webinars uitvoeren

(1) Een webinar is vergelijkbaar met een face-to-face seminar en vindt plaats op het internet met ondersteuning van de computer/software.

(2) Heraeus gebruikt de GoToWebinar-software van LogMeIn Ireland Limited om webinars van klanten (processor) te verwerken. Als onderdeel van de registratie op de infrastructuur van LogMeIn (Bloodstone Building Block C70 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2, Ierland), worden persoonsgegevens verzameld/opgeslagen.

(3) De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter f) van de AVG. De gegevens worden verwerkt binnen het wettelijk toegestane kader in Duitsland, de Europese Unie en de Verenigde Staten.

(4) Voor de ordergerelateerde implementatie van het webinar sturen wij uw registratie- of klantgegevens naar LogMeIn, Inc. Hiervoor worden de volgende gegevens gevraagd: voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, postcode, e-mailadres, telefoon (optioneel).

Er is een passend beschermingsniveau vastgesteld voor de gegevensverwerking in de Verenigde Staten door middel van overeenstemming met de modelcontractbepalingen van de EU. Houd ook rekening met de gegevensbeschermingsvoorschriften van LogMeIn:  https://www.logmeininc.com/gdpr/gdpr-compliance

6 Klantenonderzoeken uitvoeren met behulp van enquêtetools

(1) Heraeus verzamelt regelmatig en bij verschillende gelegenheden feedback van haar klanten. We gebruiken uw gegevens om contact met u op te nemen om u te vragen deel te nemen aan het onderzoek. Deelname aan klantenonderzoeken is altijd vrijwillig.

(2) Heraeus gebruikt de volgende enquêtetools (gegevensverwerkers) om klantenonderzoeken uit te voeren:

Survey Monkey software van de provider SurveyMonkey Europe UC (Shelbourne Road, Dublin, Ierland). Lees het privacybeleid en vind meer informatie over SurveyMonkey Europe UC via de onderstaande link:  https://en.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/ .

Dynamics Customer Voice" van de provider Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten) - hierna "Microsoft" genoemd - als cloudservice.

Gebruikers kunnen meer informatie over gegevensbescherming vinden in het privacybeleid van Microsoft op  https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement .

Bij de verwerking van het onderzoek kunnen persoonsgegevens worden verzameld/opgeslagen.

(3) De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter f) van de AVG. Voor de verwerking van gegevens door de aanbieders van externe enquêtetools zijn overeenkomstige contracten voor de verwerking in opdracht gesloten in overeenstemming met artikel 28 van de AVG of de EU-modelcontractbepalingen (VCA) in de respectievelijke geldige versie, op voorwaarde dat de verwerking plaatsvindt buiten de EU, de Europese Economische Ruimte of landen die een passend beveiligingsniveau bieden.

(4) Voor het uitvoeren van het onderzoek maken wij in de meeste gevallen een ID voor uw vragenlijst, waarmee we uw antwoorden kunnen toewijzen aan een specifiek proces en dus meestal ook aan uw persoon. Daarbij geven wij uw persoonsgegevens niet door aan de aanbieder van de enquêtetool. Als de uitnodiging voor het onderzoek al plaatsvindt via de software van de provider, geven wij uw zakelijke contactgegevens vooraf door aan de provider: Voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres.

(5) Persoonlijke gegevens, bijv. uw interesse in producten, uw beoordeling van uw ervaring met Heraeus of uw telefoonnummer voor vragen, kunnen in de loop van het onderzoek eveneens worden verzameld. Wij zullen uw antwoorden gebruiken om ons aanbod continu te verbeteren - indien nodig ook in samenwerking met u. In de loop hiervan nemen we contact met u op - als er een reden is om dit te doen, bijvoorbeeld omdat u een wens, een suggestie of een verwachting heeft geuit. Als u, als onderdeel van het onderzoek, deelneemt aan een door ons aangeboden loterij, kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen als onderdeel van de loterij om u te informeren over een eventuele gewonnen prijs en om de verdere procedure in dit verband met u af te stemmen.

(6) Als u wilt dat uw antwoorden worden verwijderd nadat het onderzoek is gestart of zelfs nadat u ze hebt verzonden, kunt u ons hiervan op elk gewenst moment in kennis stellen - bijvoorbeeld in reactie op uw uitnodiging voor het onderzoek. Wij zullen uw antwoorden dan onmiddellijk verwijderen uit de enquêtetool en - mits ze zijn doorgestuurd en er geen wettelijke vereisten zijn die het tegendeel beweren - uit onze systemen. Ongeacht het voorgaande, worden uw gegevens uiterlijk verwijderd in overeenstemming met de wettelijke verwijderingstermijnen die in onze systemen zijn opgeslagen.

7 Wijzigingen in de privacyverklaring

(1) Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring aan te passen aan veranderingen in de juridische situatie of aan veranderingen in de dienstverlening en gegevensverwerking. Dit geldt echter slechts op verklaringen m.b.t. gegevensverwerking.

(2) Indien de toestemming van de gebruikers vereist is of onderdelen van de privacyverklaring bepalingen bevat van de contractuele relatie met de gebruikers, worden de wijzigingen alleen met toestemming van de gebruikers aangebracht.

(3) Gebruikers worden verzocht om regelmatig de inhoud van de privacyverklaring te controleren.

Laatst bijgewerkt: 11 Augustus 2022

Versie: web-2.0