Privacyverklaring

Gegevensbescherming heeft topprioriteit voor Heraeus. Daarom verwerken we persoonsgegevens uitsluitend binnen het toepassingsgebied van de wettelijke voorschriften en met inachtneming van technische en organisatorische maatregelen voor gegevensbeveiliging.

1 Algemene informatie

1.1 Doelstelling en verantwoordelijkheid

(1) In deze privacyverklaring wordt aan gebruikers uitgelegd wat de aard, het toepassingsgebied en het doel is van de verwerking van persoonsgegevens binnen ons online aanbod en de gerelateerde websites, functies en inhoud (hierna gezamenlijk “online aanbod” of “website” genoemd). De privacyverklaring is van toepassing ongeacht de domeinen, systemen, platforms en apparaten die worden gebruikt (bijvoorbeeld desktop of mobiel) waarop de online aanbieding wordt uitgevoerd. Deze privacyverklaring geldt niet voor de e-commerce webshops. Deze hebben hun eigen privacyverklaring, die u kunt vinden op de respectieve websites.

(2) Aanbieder van de online aanbieding en wettelijk verantwoordelijk voor de gegevensbescherming is Heraeusstraße 12-14, 63450 Hanau, Duitsland (hierna “aanbieder”, “wij” of “ons” genoemd). Raadpleeg voor meer informatie over ons en contactgegevens ons colofon .

(3) Het online aanbod wordt beschikbaar gesteld aan alle juridische entiteiten van Heraeus. Meer informatie vindt u in de colofons die zijn gekoppeld aan de desbetreffende subpagina's.

(4) Onze toezichthouder gegevensbescherming kunt u via het volgende e-mailadres bereiken: dataprotection@heraeus.com .

(5) Het begrip „gebruiker“ omvat alle klanten en hun medewerkers alsmede bezoekers van onze online aanbieding. De gebruikte termen, zoals “gebruikers”, moeten worden opgevat als geslachtsneutraal.

(6) De producten en diensten van Heraeus zijn exclusief bedoeld voor bedrijven. Heraeus' websites, met inbegrip van de reclame en eventuele zakelijke contactformulieren op Heraeus' websites, zijn niet gericht op kinderen en jongeren (personen onder de 18 jaar). Personen jonger dan 18 jaar zijn niet bevoegd deze contactformulieren in te vullen en naar Heraeus te sturen. Verzamelt, behalve zoals hieronder vermeld, niet bewust persoonlijke informatie van personen onder de 18 jaar. Heraeus zal alleen gegevens opvragen van personen jonger dan 18 jaar indien deze personen solliciteren naar een baan, een stageplaats of een studentenstage bij Heraeus een Heraeus-toepassingsportaal dat apart voor dergelijke personen is opgezet. De gevraagde gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de sollicitatieprocedure. Ze worden niet gebruikt voor een ander doel en worden, in overeenstemming met de wetgeving inzake de gegevensbescherming verwijderd nadat de sollicitatieprocedure is afgerond.

1.2 Wettelijke grondslagen

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

a. Instemming conform artikel 6 alinea (1) punt a algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO). Onder „toestemming“ wordt verstaan elke vrijwillig voor de betreffende situatie in de vorm van informatie en ondubbelzinnig verstrekte wilsuiting in de vorm van een verklaring of anderszins eenduidig bevestigende handeling, op basis waarvan de betreffende persoon te kennen geeft dat hij akkoord gaat met de verwerking van de overeenkomstige persoonsgegevens.

b. Noodzaak van contractuele uitvoering of uitvoering van voorbereidende maatregelen conform artikel 6 alinea (1) punt b DSGVO, d.w.z. de gegevens zijn vereist, zodat we de contractuele verplichtingen jegens gebruikers kunnen vervullen, of we hebben de gegevens nodig om een contractafsluiting met gebruikers te kunnen voorbereiden.

c. Verwerking voor de vervulling van juridische verplichting conform artikel 6 alinea (1) punt c DSGVO, d.w.z. dat op grond van een wet of andere voorschriften een gegevensverwerking is voorgeschreven.

d. Verwerking voor het waarborgen van rechtmatige belangen conform artikel 6 alinea (1) punt f DSGVO, d.w.z. dat de verwerking vereist is om rechtmatige belangen door ons of derden te waarborgen, tenzij de belangen of grondrechten en grondvrijheden van gebruikers die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, zwaarder wegen.

1.3 Rechten van de betreffende personen

(1) Recht op informatie: Gebruikers kunnen op grond van artikel 15 DSGVO om een bevestiging verzoeken, dat hun gegevens verwerkt worden. In dat geval hebben gebruikers recht op gratis toegang tot de verwerkte gegevens.

(2) Recht op herroeping van toestemming: Indien de verwerking van persoonsgegevens op grond van toestemming plaatsvindt, zijn gebruikers conform artikel 7 DSGVO gerechtigd om deze toestemming te allen tijde in te trekken.

(3) Recht van bezwaar: Wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om de rechtmatige belangen van ons bedrijf te beschermen, kunnen gebruikers zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 van de DSGVO.

(4) Recht van uitwissing: Indien de gebruikers hun toestemming hebben ingetrokken, bezwaren hebben ingediend tegen de verwerking van hun persoonsgegevens (en er geen dwingende redenen zijn om deze te verwerken), hun persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de verwerking, er een overeenkomstige wettelijke verplichting bestaat of persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, dan hebben gebruikers het recht om hun persoonsgegevens te wissen overeenkomstig artikel 17 van de DSGVO.

(5) Recht op rectificatie: Wanneer persoonsgegevens onjuist zijn verwerkt, hebben de gebruikers overeenkomstig artikel 16 van de DSGVO het recht om onverwijld om rectificatie van deze gegevens te verzoeken.

(6) Recht op beperking van de verwerking: Onder de voorwaarden van artikel 18 van de DSGVO hebben de gebruikers het recht te verzoeken om de verwerking van hun persoonsgegevens.

(7) Recht op overdraagbaarheid van gegevens: De gebruikers hebben het recht, overeenkomstig artikel 20 van de DSGVO, persoonlijke gegevens te verkrijgen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat.

(8) Recht van bezwaar: De gebruikers hebben het recht beroep in te stellen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77 van de DSGVO.

1.4 Wissen van gegevens

(1) De door ons opgeslagen gegevens worden gewist, zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen enkele juridische verplichting tot het bewaren van de gegevens bestaat. We herzien de noodzaak om de twee jaar.

(2) Tenzij de gegevens van de gebruiker worden gewist omdat deze noodzakelijk zijn voor andere wettelijk toegestane doeleinden, is de verwerking ervan beperkt. D.w.z. dat de gegevens geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor gebruikersgegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

1.5 Veiligheidsmaatregelen

(1) Wij nemen organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen volgens de stand van de techniek, om ervoor te zorgen dat de relevante wettelijke voorschriften worden nageleefd en om onbedoelde of opzettelijke manipulatie van de door ons verwerkte gegevens te voorkomen, om verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen te beschermen.

(2) De beveiligingsmaatregelen omvatten met name de gecodeerde overdracht van gegevens tussen de browser van de gebruiker en onze server.

1.6 Doorgeven van gegevens aan derden en externe aanbieders

(1) Gegevens worden alleen aan derden doorgegeven, zoals wettelijk vereist. Wij delen de gegevens van de gebruiker alleen met derden als dit bijvoorbeeld nodig is voor factureringsdoeleinden of voor andere doeleinden, indien deze nodig zijn om onze contractuele verplichtingen jegens gebruikers of wettelijke verplichtingen na te komen.

(2) Als we onderaannemers gebruiken om onze diensten te leveren, zullen we passende juridische maatregelen en geschikte technische en organisatorische maatregelen treffen om de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de relevante wettelijke vereisten.

(3) Indien de inhoud, de hulpmiddelen of andere middelen door andere aanbieders (hierna gezamenlijk “derden” genoemd) worden gebruikt in het kader van deze verklaring inzake gegevensbescherming en deze zich in een derde land bevinden, wordt aangenomen dat de overdracht van gegevens naar de landen van herkomst van de derde partij plaatsvindt.

(4) Als derde landen moeten worden beschouwd landen waar de DSGVO niet rechtstreeks wordt toegepast, dat wil zeggen landen buiten de EU of de Europese Economische Ruimte. De overdracht van gegevens naar derde landen vindt plaats wanneer een adequaat niveau van gegevensbescherming, toestemming van de gebruiker of anderszins een wettelijke toestemming beschikbaar is.

1.7 Externe verwijzingen en links

Verwijzingen of koppelingen (links) naar inhoud die door externe aanbieders ter beschikking wordt gesteld, moeten worden onderscheiden van de eigen inhoud op de website van Heraeus. Door een link naar externe websites (hyperlinks) te plaatsen, maakt Heraeus zich noch deze website, noch de inhoud ervan eigen. Indien Heraeus kennis krijgt van een overtreding door de externe website, zal Heraeus de betreffende link onmiddellijk verwijderen. Verder is Heraeus niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze externe websites of hun inhoud. U bezoekt en gebruikt zulke andere websites, met inbegrip van de inhoud, items of services op die websites, uitsluitend op eigen risico. Wat de aansprakelijkheid van Heraeus met betrekking tot deze website en de hierop geplaatste links betreft, gelden de bovenstaande bepalingen onder Disclaimer .

2 Cookies & meten van het bereik

2.1 Algemene informatie

(1) Cookies zijn gegevens die door onze webserver of door externe webservers naar de webbrowsers van de gebruikers worden verzonden en daar worden opgeslagen om later te worden opgevraagd. Cookies kunnen kleine bestanden of andere vormen van informatieopslag zijn. De gebruikers worden in het kader van deze privacyverklaring geïnformeerd over het gebruik van cookies voor het pseudoniem meten van het bereik.

(2) Gedetailleerde informatie over de cookies vinden gebruikers op onze webpagina over het gebruik van cookies (zie https://www.heraeus.com/en/group/heraeus_group/cookie.html ).

(3) We gebruiken niet noodzakelijke cookies alleen, wanneer u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd (opt-in). Bovendien kunnen gebruikers die niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, de betreffende optie uitschakelen in de systeeminstellingen van hun browser. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser worden gewist. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van deze online aanbieding.

2.2 Bezwaar maken

Gebruikers kunnen bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor bereikmeting en reclamedoeleinden via de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative ( http://optout.networkadvertising.org/ ) en daarnaast de Amerikaanse website ( http://www.aboutads.info/choices ) of de Europese website ( http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ ).

3 Concrete gegevensverwerkingen

3.1 Verzamelen van gebruiksgegevens

(1) Bij gebruik van onze online service wordt informatie automatisch naar ons verzonden door de browser van de gebruiker, inclusief de naam van de gebruikte website, het bestand, datum en tijd van het ophalen, de hoeveelheid verzonden gegevens, het bericht van succesvol ophalen, het type browser en de versie, het besturingssysteem van de gebruiker, de URL van de verwijzer (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende provider.

(2) De verwerking van deze informatie is in technische zin noodzakelijk en is gebaseerd op legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, alinea (1), punt f DSGGO om de veiligheid van de verwerking te waarborgen (bijvoorbeeld om cyberaanvallen te voorkomen en te onderzoeken).

(3) De informatie wordt automatisch 4 weken na het einde van de verbinding – d.w.z. het gebruik van de online aanbieding – gewist, op voorwaarde dat andere bewaartermijnen dit niet verhinderen.

(4) De registratie van de gegevens en de opslag van de gegevens in logfiles zijn voor het gebruik van de online aanbieding absoluut vereist. De gebruiker zelf kan daardoor geen gegevens wissen, herroepen of corrigeren.

3.2 Contact

(1) Wanneer u contact met ons opneemt (via contactformulier of e-mail), wordt de informatie van de gebruiker verwerkt om het contactverzoek te verwerken en af te handelen.

(2) De gebruikersgegevens kunnen in een van onze Customer-Relationship-Management- systemen ("CRM-systemen") worden opgeslagen. De voorbereiding van een transactie vormt de rechtsgrondslag voor de verdere verwerking van de gegevens (overeenkomstig artikel 6, alinea (1) punt b van de DSGVO).

3.3 Gebruik van cookies

(1) De wettelijke basis voor het gebruik van cookies voor de hieronder beschreven maatregelen voor online marketing bestaat in overeenstemming met artikel 6 alinea 1 punt a DSGVO uit de toestemming van de gebruiker.

(2) De wettelijke basis voor het gebruik van cookies die verplicht zijn voor de technische functionaliteit van het online platform, is artikel 6 alinea (1) punt f DSGVO. Ons legitieme belang is een gebruikersgerichte en economisch efficiënte exploitatie van ons online aanbod.

3.4 Schriftelijke toestemming cookies management

(1) Wij hebben de Management Tool van Cookiebot voor schriftelijke toestemmingen voor cookies ingesteld. Deze is een gedeponeerd handelsmerk van Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (hierna Cookiebot genoemd). Cookiebot stelt voor het beer van de toestemming door de gebruiker technisch noodzakelijke cookies (cookiebot-cookie) in. Hiermee worden de toegestane cookies van de gebruiker opgeslagen. Cookiebot verwerkt geen persoonsgegevens.

(2) In de ingestelde cookie worden alleen de toestemming van de gebruiker opgeslagen die hij bij bezoek aan de website heeft gegeven. Als de gebruiker deze toestemmingen wil herroepen, wist hij eenvoudig de cookie in de browser. Wanneer de gebruiker de website dan opnieuw bezoekt, wordt hij opnieuw om zijn toestemming verzocht.

(3) De toestemming van de gebruiker zal worden verkregen voor het afspelen van cookies voor alle webpagina's van de domains van www.heraeus.com.

3.5 Google Tag Manager

Indien u ons hiervoor toestemming geeft, stellen wij Google Tag Manager in. Google Tag Manager is een oplossing waarmee wij zogenaamde website-tags via een interface kunnen beheren (en zo bijv. z.B. Google Analytics en andere Google-Marketing-diensten in ons online aanbod kunnen opnemen). De Tag Manager zelf (die de tags implementeert) verwerkt geen persoonsgegevens van gebruikers. Voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker wordt verwezen naar de volgende informatie over de Google-diensten. Gebruiksrichtlijnen: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

3.6 Google Analytics

(1) Als u ons hiervoor toestemming hebt verleend, stellen wij Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited („Google“) in, om ons online aanbod te analyseren en optimaliseren. Google maakt gebruik van cookies. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de online aanbieding wordt door de gebruikers in principe naar een server van Google in Ierland verstuurd en daar opgeslagen.

(2) Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van onze online dienst door gebruikers te evalueren, om rapporten op te stellen over de activiteiten binnen deze online dienst en om verdere, met het gebruik van onze online dienst en het internetgebruik verbonden diensten aan ons te leveren. Hierbij kunnen op basis van de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers worden ontwikkeld.

(3) Wij passen Google Analytics alleen met een geactiveerde IP-anonimisering in. Dit betekent dat Google het IP-adres van de gebruikers binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte zal afkorten. Het volledige IP-adres wordt alleen bij wijze van uitzondering naar een server van Google naar de VS verstuurd en daar ingekort.

(4) Het door de browser van de gebruiker doorgestuurde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen via een instelling in hun browser-software; zij kunnen bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan het gebruik van de website gerelateerde gegevens aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

(5) Ga naar de Google-website voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellingen en bezwaren: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Gegevensgebruik door Google bij het gebruik van websites of apps van onze partners“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Gegevensgebruik voor reclamedoeleinden“), http://www.google.de/settings/ads („Informatie beheren die Google gebruikt om u advertenties te presenteren“).

3.7 Vorming van doelgroepen met Google Analytics

(1) Wij gebruiken Google Analytics voor de vorming van doelgroepen, voor zover u ons voor het gebruik van Google Analytics uw toestemming geeft om de binnen reclamediensten van Google en diens partners weergegeven reclames alleen weer te geven aan gebruikers die belangstelling hebben getoond voor ons online aanbod of over bepaalde eigenschappen (bijv. belangstelling voor bepaalde onderwerpen of producten die op basis van de bezochte websites worden bepaald) beschikken die wij aan Google doorgeven (zog. „remarketing-“, resp. „Google-Analytics-Audiences“). Met behulp van de Remarketing Audiences willen wij bovendien garanderen dat onze reclames overeenkomen met de potentiële belangstelling van de gebruikers.

(2) Ga naar de Google-website voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellingen en bezwaren: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Gegevensgebruik door Google bij het gebruik van websites of apps van onze partners“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Gegevensgebruik voor reclamedoeleinden“), http://www.google.de/settings/ads („Informatie beheren die Google gebruikt om u advertenties te presenteren“).

3.8 Google Display & Video 360

(1) Voor zover u ons hiervoor toestemming geeft, gebruiken wij de online marketingmethode Google "Display & Video 360", om reclames op het Google-reclamenetwerk te plaatsen (bijv. in zoekresultaten, in video’s, op websites, etc.). Display & Video 360 heeft als kenmerk dat reclames realtime op basis van vermoedelijke interesses van de gebruikers worden getoond. Hierdoor kunnen we advertenties weergeven voor en binnen ons online aanbod, om gebruikers alleen advertenties te tonen die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties ziet voor producten waarbij hij belangstelling heeft voor andere online aanbiedingen, noemen we dit “remarketing”. Hiervoor plaatst Google tijdens bezoeken aan onze en andere websites waarop het Google-reclamenetwerk actief is, direct een code en worden zogenaamde (re)marketing-tags (onzichtbare grafieken of code, ook wel "web beacons" genoemd) in de website opgenomen. Met behulp hiervan wordt op het apparaat van de gebruiker een individuele cookie, d.w.z. een bestandje opgeslagen (in plaats van cookies kunnen er ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). In dit bestandje wordt aangegeven welke websites de gebruiker bezoekt, voor welke informatie hij zich interesseert en welke aanbiedingen de gebruiker heeft aangeklikt. Daarnaast worden technische informatie over de browser en het besturingssysteem, gelinkte websites, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van de online aanbieding getoond.

(2) Daarnaast wordt het IP-adres van de gebruiker geregistreerd, waarbij deze binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte afgekort en slechts incidenteel volledig naar een server van Google in de VS zal worden verstuurd en daar wordt afgekort. Google kan de voornoemde informatie ook aan informatie afkomstig uit andere bronnen koppelen. Wanneer de gebruiker daarna anders websites bezoekt, kunnen hem op basis van zijn vermoedelijke interesses en zijn gebruikersprofiel op hem afgestemde reclames worden getoond.

(3) De gebruikersgegevens worden in het kader van het Google-reclamenetwerk pseudoniem verwerkt. D.w.z. dat Google bijv. niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker verwerkt maar de relevante gegevens Cookie-gerelateerd binnen pseudonieme gebruikersprofielen verwerkt. D.w.z. dat de advertenties vanuit het perspectief van Google niet voor een concreet geïdentificeerde persoon worden beheerd en weergegeven, maar voor de eigenaar van de cookie, ongeacht wie dit is. Dit geldt niet wanneer een gebruiker Google uitdrukkelijk toestaat de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door Google-Marketing-diensten over de gebruiker verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar Google en op servers van Google in de VS opgeslagen.

(4) Meer informatie over het gegevensgebruik door Google, instel- en bezwaaropties, vindt de gebruiker in de privacyverklaring van Google ( https://policies.google.com/technologies/ads ) alsook in de instellingen voor reclameweergave door Google ( https://adssettings.google.com/authenticated ).

3.9 Google-Re/Marketing-diensten

(1) Voor zover u ons hiervoor toestemming geeft, gebruiken wij de marketing- en remarketing-diensten (kortweg „Google-Marketing-Services”) van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, („Google“).

(2) De gebruikersgegevens wordt in het kader van de Google-Marketing-diensten pseudoniem verwerkt. D.w.z. dat Google bijv. niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker verwerkt maar de relevante gegevens Cookie-gerelateerd binnen pseudonieme gebruikersprofielen verwerkt. D.w.z. dat de advertenties vanuit het perspectief van Google niet voor een concreet geïdentificeerde persoon worden beheerd en weergegeven, maar voor de eigenaar van de cookie, ongeacht wie dit is. Dit geldt niet wanneer een gebruiker Google uitdrukkelijk toestaat de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door Google-Marketing-diensten over de gebruiker verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar Google en op servers van Google in de VS opgeslagen.

(3) De Google Marketing Services die we gebruiken, omvatten het “Google Adwords” online reclameprogramma. Voor Google AdWords ontvangt iedere klant van AdWords een andere „conversion-cookie“. Cookies kunnen daardoor niet via de website van AdWords-klanten worden gevolgd. De met behulp van de conversion-cookies verkregen informatie dient om de conversion-statistieken voor AdWords-klanten op te stellen die voor conversion-tracking hebben gekozen. De AdWords-klanten ontvangen informatie over het totale aantal gebruikers die op de advertentie hebben geklikt en naar een van een conversion-tracking-tag voorziene pagina zijn geleid. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

(4) Wij kunnen op basis van de Google-Marketing-diensten " Display & Video 360" reclames van derden opnemen. Display & Video 360 maakt gebruik van cookies waarmee Google en diens partner-websites advertenties op basis van de bezoeken van gebruikers aan deze website resp. andere websites op internet kan inschakelen.

(5) Meer informatie over het gegevensgebruik voor marketingdoeleinden door Google vinden gebruikers op de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads . De privacyverklaring van Google vindt u onder https://www.google.com/policies/privacy .

(6) Als gebruikers bezwaar willen maken tegen interessegerelateerde advertenties via Google-Marketing diensten, kunnen gebruikers de instellingen van Google gebruiken: http://www.google.com/ads/preferences .

3.10 Google reCAPTCHA

(1) Op deze website gebruiken we ook de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland („Google“). Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden, of gegevensinvoer plaatsvindt door een natuurlijke persoon of wordt misbruikt door machinale en geautomatiseerde verwerking.

(2) De dienst omvat de verzending van het IP-adres en evt. verdere door Google voor de dienst reCAPTCHA benodigde gegevens naar Google en vindt op basis van art. 6 alinea 1 punt f DSGVO volgens ons gewettigde belang in vaststelling van de individuele eigen verantwoordelijkheid op internet en de voorkoming van misbruik en spam plaats. Voor het gebruik van Google reCAPTCHA kan er ook een verzending van persoonsgegevens naar de server van Google LLC. in de VS plaatsvinden.

(3) Meer informatie over Google reCAPTCHA alsmede de privacyverklaring van Google kunt u bekijken op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

3.11 LinkedIn-Re/Marketing-diensten

(1) Binnen ons online aanbod kunnen functies en inhoud van de dienst LinkedIn, aangeboden door LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland, worden opgenomen. Het kan hierbij gaan om content, waaronder foto's, video's of teksten en knoppen, waarmee gebruikers content van dit online aanbod binnen LinkedIn kunnen delen, indien zij beschikken over een LinkedIn-account. Door te klikken op de geïntegreerde LinkedIn-knop, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden van LinkedIn en wordt u hierheen geleid.

(2) Wij gebruiken LinkedIn in om de binnen reclamediensten van LinkedIn en diens partners weergegeven reclames alleen weer te geven aan gebruikers die belangstelling hebben getoond voor ons online aanbod of over bepaalde eigenschappen (bijv. belangstelling voor bepaalde onderwerpen of producten die op basis van de bezochte websites worden bepaald) beschikken die wij aan LinkedIn doorgeven (zog. „remarketing“). Met behulp van de LinkedIn willen wij bovendien garanderen dat onze reclames overeenkomen met de potentiële belangstelling van de gebruikers.

(3) Op grond van het gebruik van LinkedIn maken wij gebruik van zgn. Lead Gen Forms. Bij Lead Gen Forms gaat het om advertentiesoftware, die de koppeling van contactformulieren in Sponsored Content rechtstreeks op het platforma mogelijk maken. De daar opgegeven gegevens gebruiken wij om uw verzoek om informatie te bewerken. Deze gegevens worden door LinkedIn naar ons doorgestuurd.

De verwerking van de gegevens gebeurt uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 paragraaf. 1 lid a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Daarvoor hoeft u slechts een mededeling per e-mail aan socialmedia@heraeus.com te sturen. De herroeping is niet van toepassing op de rechtmatigheid van de tot de herroeping uitgevoerde gegevensverwerkingsprocedures.

De door u ingevoerde gegevens blijven bij ons opgeslagen totdat u ons verzoekt om ze volledig te verwijderen, u uw toestemming om uw gegevens op te slaan herroept of het doel voor de opslag vervalt (bijv. nadat de verwerking van uw aanvraag volledig is beëindigd).

Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaringstermijnen – blijven onberoerd.
Het concrete doel van de gegevensverwerking van de desbetreffende Lead Gen Forms is in het kader van de advertentiesoftware expliciet genoemd (bijv. het versturen van de productinformatie of het opnemen van contact om uw aanvraag te kunnen beantwoorden).

(4) Meer informatie over LinkedIn vindt u in de privacyverklaring onder https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

(5) Als gebruikers bezwaar willen maken tegen interessegerelateerde advertenties via LinkedIn-Marketing diensten, kunnen gebruikers de instellingen en opt-out-opties van LinkedIn gebruiken: http://www.google.com/ads/preferences .

3.12 Microsoft Dynamics 365 Cloud voor marketing

(1) We passen het Marketing-Automation-System Microsoft Dynamics 365 Cloud voor marketing van aanbieder Microsoft Corporation (Microsoft Deutschland Gmbh, Walter-Gropius-Straße 5, 80807 München) – hierna Microsoft genoemd – toe, om marketingcampagnes uit te voeren, voor analysedoeleinden alsmede voor specifieke doelgroepen van (potentiële) klanten. De gegevensverwerking vindt plaats binnen de Europese Unie.

(2) We gebruiken het systeem vooral voor het verzenden van e-mailberichten (bijvoorbeeld in verband met het aanbieden van downloads), voor het beheer van evenementen (bijvoorbeeld het beheer van deelnemers aan evenementen) en voor het verstrekken van bestemmingspagina's en contactformulieren.

(3) De inzet van aanbieder Microsoft en het systeem, het uitvoeren van statistische onderzoeken en analyses en het vastleggen van de aanmeldingsprocedure voor de communicatie via e-mail, vinden plaats op basis van uw toestemming voor e-mailverkeer via Microsoft Dynamics 365 Cloud voor marketing. Ons belang betreft het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig systeem, dat zowel onze zakelijke belangen als de verwachtingen van de gebruikers dient.

(4) De onderdelen (bijv. formulieren) van het systeem in onze online aanbieding maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Deze worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en stellen ons in staat het gebruik van de website te analyseren.
Met name de volgende informatie wordt vastgelegd: client id, geografische locatie, type browser, duur van het bezoek en bezochte pagina's.

(5) E-mail-tracking onder pseudoniem: De statistische onderzoeken omvatten ook het vaststellen of de Newsletters zullen worden geopend, wanneer zij zullen worden geopend en op welke links wordt geklikt. Deze informatie kan in technische zin worden toegewezen aan de individuele ontvangers van de Newsletter, maar een analyse van persoonsgegevens wordt uitgeschakeld en informatie over ontvangers van de Newsletter wordt alleen op een geaggregeerde wijze geanalyseerd en kan niet worden gedecodeerd en aan individuele personen worden toegewezen.

(6) Double-opt-in en vastlegging: Aanmelding op onze Newsletter vindt plaats op basis van een zogenaamd double-opt-in-proces. Dit betekent dat gebruikers na registratie een e-mail ontvangen waarin zij worden gevraagd hun registratie te bevestigen. Deze bevestiging is noodzakelijk, zodat niemand zich onder een vreemd e-mailadres kan aanmelden. De abonnementen op de Newsletter worden vastgelegd, om het registratieproces aan te tonen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Hiertoe behoort het opslaan van het aanmeld- en bevestigingstijdstip alsook van het IP-adres. De wijzigingen in de gebruikersgegevens die zijn opgeslagen bij de mailserviceprovider, worden eveneens geregistreerd.

(7) Opzegging/herroeping: Gebruikers kunnen de ontvangst van onze Newsletter te allen tijde opzeggen, d.w.z. hun toestemming intrekken. Gebruikers vinden een link naar het opzeggen van de Newsletter onder aan elke Newsletter. Wanneer gebruikers de ontvangst van de Newsletter hebben opgezegd, worden de voor verzending hiervan verwerkte persoonsgegevens van de gebruikers gewist.

(8) Meer informatie over gegevensbescherming vinden gebruikers in de privacyverklaring van Microsoft op https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement .

(9) Meer informatie over het gebruik van cookies in relatie tot het systeem vinden gebruikers op https://docs.microsoft.com/de-de/dynamics365/customer-engagement/marketing/cookies .

4 CRM-systemen

4.1 Microsoft Dynamics 365

(1) Wij passen op enkele Heraeus-locaties het CRM-systeem „Microsoft Dynamics 365“ toe. De gegevens worden in de computercentra van de Heraeus-groep door Heraeus infosystems GmbH (hierna „HSY“ genoemd) verwerkt.

(2) HSY gebruikt de gebruikersgegevens uitsluitend voor de technische verwerking van de aanvragen en geeft deze niet door aan derden.

(3) Wij gebruiken het systeem met name voor het beheer van klanten en geïnteresseerden (leads), om aanvragen van gebruikers sneller en efficiënter te kunnen verwerken. Het gebruik van dit systeem vindt plaats op basis van ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, alinea (1), punt f DSGGO.

4.2 Microsoft Dynamics 365 Cloud

(1) Wij passen op enkele Heraeus-locaties het CRM-systeem „Microsoft Dynamics 365 Cloud“ van aanbieder Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS) – hierna „Microsoft“ genoemd - toe als cloud-dienst; d.w.z. dat de gegevens in computercentra bij Microsoft verwerkt worden.

(2) Microsoft gebruikt de gebruikersgegevens uitsluitend voor de technische verwerking van de aanvragen en geeft deze niet door aan derden.

(3) Wij gebruiken het systeem met name voor het beheer van klanten en geïnteresseerden (leads), om aanvragen van gebruikers sneller en efficiënter te kunnen verwerken. Het gebruik van dit systeem vindt plaats op basis van ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, alinea (1), punt f DSGGO.

(4) Meer informatie over gegevensbescherming vinden gebruikers in de privacyverklaring van Microsoft op https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement .

4.3 Salesforce

(1) Wij passen op enkele Heraeus-locaties het CRM-systeem „Salesforce“ van aanbieder Salesforce.com Germany GmbH (Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Duitsland) toe - hierna „Salesforce“ genoemd - als cloud-dienst; d.w.z. dat de gegevens in computercenta bij Salesforce verwerkt worden. Salesforce slaat persoonsgegevens hoofdzakelijk in de VS op.

(2) Salesforce gebruikt de gebruikersgegevens uitsluitend voor de technische verwerking van de aanvragen.

(3) Wij gebruiken het systeem met name voor het beheer van klanten en geïnteresseerden (leads), om aanvragen van gebruikers sneller en efficiënter te kunnen verwerken. Het gebruik van dit systeem vindt plaats op basis van ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, alinea (1), punt f DSGGO.

(4) Meer informatie over gegevensbescherming vinden gebruikers in de privacyverklaring van Salesforce op https://www.salesforce.com/de/company/privacy/ .

5 Online aanwezigheid op social media

(1) Wij zijn online aanwezig binnen sociale netwerken en op platforms, waar we met de actieve klanten, geïnteresseerden en gebruikers communiceren en gebruikers daar over onze diensten kunnen informeren.

(2) Wij wijzen erop dat hierbij gebruikersgegevens binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland kunnen worden verwerkt. Dit kan risico's voor de gebruikers opleveren, aangezien hierdoor bijv. de uitvoering van gebruikersrechten bemoeilijkt kan worden.

(3) Voorts worden de gebruikersgegevens normaliter voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden verwerkt. Zo kunnen op basis van het gebruiksgedrag en daaruit voortvloeiende gebruikersinteresses gebruiksprofielen worden opgesteld. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt worden gebruikt om bijv. reclames binnen en buiten platforms te activeren, die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden doorgaans cookies op de computers van de gebruikers opgeslagen, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Voorts kunnen in de gebruiksprofielen gegevens los van de door de gebruikers toegepaste apparaten worden opgeslagen (met name wanneer de gebruikers leden van de betreffende platforms zijn en hierop zijn ingelogd).

(4) De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers vindt plaats op grond van onze gewettigde belangen in een effectieve informatie-uitwisseling en communicatie met de gebruikers. Indien de gebruikers van de betreffende aanbieders om toestemming voor de gegevensverwerking worden verzocht (bijv. toestemming d.m.v. het aanvinken van een selectievakje of drukken op een knop), is de wettelijke grondslag voor de verwerking een toestemming.

(5) Voor een gedetailleerde weergave van de betreffende in deze alinea beschreven verwerkingen en bezwaaropties verwijzen we naar de volgende links van de aanbieders:

(6) Ook bij verzoeken om informatie en de uitvoering van gebruikersrechten wijzen wij erop dat deze het meest effectief bij de aanbieders kenbaar kunnen worden gemaakt. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruiker en kunnen passende maatregelen nemen en rechtstreeks informatie verstrekken. Gebruikers die desondanks hulp nodig hebben, kunnen contact met ons opnemen.

6 Uitvoering van webinars

(1) Een webinar is vergelijkbaar met een face-to-face seminar en vindt plaats op het internet met computer / software ondersteuning.

(2) Heraeus gebruikt de GoToWebinar-software van LogMeIn Ireland Limited om webinars van klanten (processor) te verwerken. Als onderdeel van de registratie op de infrastructuur van LogMeIn (Bloodstone Building Block C70 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2, Ireland) worden persoonlijke gegevens verzameld / opgeslagen.

(3) De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 par. 1 let. f Algemene verordening inzake gegevensbescherming. De verwerking van de gegevens door LogMeIn (als verwerker) is gebaseerd op artikel 28 van de algemene verordening inzake gegevensbescherming. De gegevens worden verwerkt binnen het wettelijk toegestane kader in Duitsland, de Europese Unie en de VS.

Voor de gegevensverwerking in de VS is een passend beschermingsniveau vastgesteld door middel van een overeenkomst met de standaardcontractbepalingen van de EU. Zie ook de gegevensbeschermingsvoorschriften van LogMeIn: https://www.logmeininc.com/gdpr/gdpr-compliance

(4) Voor de ordergerelateerde uitvoering van het webinar geven wij uw registratie- of klantgegevens door aan LogMeIn, Inc. Hiervoor worden de volgende gegevens gevraagd: voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, postcode, e-mailadres, telefoon (optioneel).

(5) De gegevens worden via een gecodeerde SSL-verbinding overgedragen.

(6) Er wordt een versleutelde verbinding tot stand gebracht tussen u en de organisator van het webinar.

(7) U kunt de sessie op elk moment beëindigen door het browservenster te sluiten of het programma of de app te verlaten. Wanneer uw contactpersoon de sessie beëindigt, wordt uw deelname aan de sessie automatisch beëindigd.

7 Uitvoering van enquêtes onder klanten met enquête-instrumenten

(1) Met regelmatige tussenpozen en bij verschillende gelegenheden wint Heraeus feedback in bij haar klanten. Wij gebruiken uw gegevens om contact met u op te nemen in het kader van de enquête. Deelname aan enquêtes onder klanten is altijd vrijwillig.

(2) Voor de uitvoering van enquêtes onder klanten gebruikt Heraeus de volgende enquête-instrumenten (taakverwerkers):

  • Survey Monkey-software van de aanbieder SurveyMonkey Europe UC (Shelbourne Road, Dublin, Ierland). Gelieve kennis te nemen van hun privacybeleid en verdere informatie hierover te vinden op de volgende link: https://de.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/
  • "Dynamics Customer Voice" van de provider Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS) - hierna "Microsoft" - als een cloud-dienst.
    Gebruikers kunnen meer informatie over gegevensbescherming vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Microsoft op: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement .

Bij de verwerking van de enquête kunnen persoonsgegevens worden verzameld / opgeslagen.

(3) De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de Algemene verordening gegevensbescherming. Voor de verwerking van gegevens door de aanbieder van externe enquêtetools zijn overeenkomstige contracten voor de in opdracht gegeven verwerking gesloten overeenkomstig artikel 28 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of de modelcontractbepalingen van de EU, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, mits de verwerking plaatsvindt buiten de EU, de Europese Economische Ruimte of landen die een passend niveau van beveiliging bieden.

(4) Voor de uitvoering van de enquête maken wij in de meeste gevallen voor uw vragenlijst een ID aan, waardoor wij uw antwoorden aan een bepaald proces en dus meestal ook aan uw persoon kunnen toewijzen. Daarbij geven wij uw persoonsgegevens niet door aan de aanbieder van het enquête-instrument. Voor zover de uitnodiging voor de enquête al via de software van de aanbieder gebeurt, dragen wij vooraf uw volgende zakelijke contactgegevens over aan de aanbieder: voornaam, naam, bedrijfsnaam, e-mailadres.

(5) In het kader van de enquête kunnen eveneens persoonsgegevens, bijv. uw belangstelling voor producten, uw beoordeling van uw ervaringen met Heraeus of ook uw telefoonnummer voor vragen worden verzameld. Wij zullen uw antwoorden gebruiken om ons aanbod voortdurend te verbeteren - indien nodig ook in samenwerking met u. In navolging hiervan zullen wij - indien daartoe aanleiding bestaat, bijvoorbeeld omdat u een wens, een voorstel of verwachting heeft geuit - u benaderen. Indien u in het kader van de enquête aan een door ons georganiseerd prijzenspel deelneemt, zullen wij uw gegevens eventueel ook gebruiken om met u in het kader van het prijzenspel contact met u op te nemen, om u over een eventueel gewonnen prijs te informeren en de verdere procedure hieromtrent met u af te stemmen.

(6) Voor de enquête wordt een versleutelde verbinding tussen u en het enquête-instrument opgebouwd.

(7) Als u wilt dat uw antwoorden worden verwijderd nadat de enquête is begonnen of zelfs nadat u ze hebt verzonden, kunt u ons dit op elk gewenst moment laten weten - bijvoorbeeld in reactie op uw uitnodiging voor de enquête. Wij zullen uw antwoorden dan onmiddellijk uit de enquêtetool verwijderen en - op voorwaarde dat ze werden doorgestuurd en er geen wettelijke vereisten zijn die het tegendeel beweren - uit onze systemen. Onafhankelijk daarvan worden uw gegevens uiterlijk overeenkomstig de in onze systemen opgeslagen wettelijke termijnen gewist.

8 Wijzigingen in de privacyverklaring

(1) Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring aan te passen aan veranderingen in de juridische situatie of aan veranderingen in de dienstverlening en gegevensverwerking. Dit geldt echter slechts op verklaringen m.b.t. gegevensverwerking.

(2) Indien de toestemming van de gebruikers vereist is of onderdelen van de privacyverklaring bepalingen bevat van de contractuele relatie met de gebruikers, worden de wijzigingen alleen met toestemming van de gebruikers aangebracht.

(3) Gebruikers worden verzocht om regelmatig de inhoud van de privacyverklaring te controleren.

Versie: 18-03-2022