Disclaimer

Heraeus doet redelijke inspanningen om alle inhoud zorgvuldig te controleren, voordat deze op de website wordt geplaatst, en actueel te houden. Heraeus garandeert echter niet dat de informatie op deze website altijd actueel, juist en volledig is, noch dat deze informatie vrij is van auteurs- en naburige rechten van derden. De aansprakelijkheid van Heraeus voor welke schade dan ook die veroorzaakt is door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie, is uitgesloten, behalve in het geval van opzet of grove nalatigheid.

Alle offertes op de website van Heraeus zijn vrijblijvend en zonder enige verplichting.

De informatie op de website van Heraeus kan specificaties of algemene beschrijvingen van de technische mogelijkheden van producten bevatten. Indien tussen de gebruiker van de website en Heraeus een overeenkomst tot stand komt met betrekking tot producten die op deze website beschreven of weergegeven zijn, dan zijn alleen de specificaties die in de overeenkomst tussen de gebruiker en Heraeus overeengekomen zijn, bindend.

Hoewel Heraeus zijn website voortdurend tegen virussen beschermt, kan het bedrijf niet garanderen dat de website volledig virusvrij is. Daarom wordt de gebruiker aanbevolen om zelf ook adequate beveiligingsmaatregelen te treffen.

Heraeus behoudt zich te allen tijde het recht voor zijn website te veranderen.

Externe verwijzingen en links

Verwijzingen of koppelingen (links) naar inhoud die door externe aanbieders ter beschikking wordt gesteld, moeten worden onderscheiden van de eigen inhoud op de website van Heraeus. Door een link naar externe websites (hyperlinks) te plaatsen, maakt Heraeus zich noch deze website, noch de inhoud ervan eigen. Indien Heraeus kennis krijgt van een overtreding door de externe website, zal Heraeus de betreffende link onmiddellijk verwijderen. Verder is Heraeus niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze externe websites of hun inhoud. Wat de aansprakelijkheid van Heraeus met betrekking tot deze website en de hierop geplaatste links betreft, gelden de bovenstaande bepalingen onder ‘Disclaimer’.

Auteurs- en naburige rechten

Alle op de website van Heraeus gepubliceerde informatie, gegevens en overige inhoud (inclusief afbeeldingen, grafieken en foto’s) die door merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten beschermd zijn, zijn voor de betreffende eigenaar ook wettelijk beschermd, indien deze niet als zodanig gemarkeerd zijn. De inhoud van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Heraeus niet worden gekopieerd, verspreid, veranderd, voor derden toegankelijk gemaakt of op een andere manier gebruikt worden. De verveelvoudiging van de contactadressen en alle onder de rubriek ‘Pers’ aangeboden informatie is wél toegestaan.

Rechtsgeldigheid

Deze disclaimer is een bestanddeel van de website van Heraeus. Indien afzonderlijke formuleringen of delen van deze disclaimer niet in overeenstemming zijn met de wet, worden de overige delen van deze disclaimer daar niet door aangetast.