Privacyverklaring

Het thema gegevensbescherming is heel belangrijk voor Heraeus. Derhalve gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend binnen het kader van de wettelijke bepalingen en met inachtneming van gepaste technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van gegevens.

1. Doelstelling en verantwoordelijkheid

1.1. Deze Privacyverklaring geeft u uitleg over het soort, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens binnen ons online-aanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud (hierna gezamenlijk 'online-aanbod’ of ‘website'). De Privacyverklaring geldt onafhankelijk van de gebruikte domeinen, systemen, platformen en apparaten (bijv. desktop of mobiel) waarop het online-aanbod wordt vermeld.

1.2. Aanbieder van het online-aanbod en verantwoordelijk in de zin van gegevensbescherming is de Heraeus Holding GmbH, Heraeusstraße 12-14, 63450 Hanau, Deutschland, (hierna ‘aanbieder’, ‘wij’ of ‘ons'). Voor meer informatie over ons en contactmogelijkheden verwijzen wij u naar ons Impressum .

1.3. Het online-aanbod wordt voor alle juridische eenheden van het Heraeus concern beschikbaar gesteld. Meer informatie vindt u in de op de respectieve subpagina's gekoppelde impressums.

1.4. Onze toezichthouder gegevensbescherming is bereikbaar via het volgende e-mailadres: dataprotection@heraeus.com .

1.5. Het begrip ‘Gebruiker’ omvat alle klanten en hun werknemers alsook bezoekers van ons online-aanbod. De gebruikte begrippen zoals 'gebruiker’ moeten genderneutraal worden opgevat.

2. Basisinformatie over gegevensverwerking en rechtsgronden

2.1. Wij verwerken persoonsgegevens van de gebruikers alleen met inachtneming van de duidelijke Privacybepalingen. Dat wil zeggen dat de gegevens van de gebruikers alleen worden verwerkt als er wettelijke toestemming voor is. D.w.z., in het bijzonder als de gegevensverwerking voor de uitvoering van onze contractuele prestaties (bijv. verwerking van opdrachten) alsmede online-diensten noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is, de gebruiker toestemming heeft gegeven, als ook op basis van ons rechtmatig belang (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische vatbaarheid en veiligheid van ons online-aanbod zoals bedoeld in art. 6 alinea 1 lid f. AVG), in het bijzonder bij de meting van het toepassingsgebied, opmaak van profielen voor reclame- en marketingdoeleinden alsook verzameling van toegangsgegevens en inzet van de diensten van externe aanbieders.

2.2. Met het oog op de verwerking van persoonsgegevens op basis van de vanaf 25 mei 2018 geldende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wijzen wij u erop dat de rechtsgrond voor de toestemming art. 6 alinea 1 lid a en art. 7 AVG, de rechtsgrond voor de verwerking voor de uitvoering van onze diensten en uitvoering van contractuele maatregelen art. 6 alinea 1 lid b AVG, de rechtsgrond voor de uitvoering van onze wettelijke plichten art. 6 alinea 1 lid c AVG, en de rechtsgrond voor de verwerking ter garantie van ons rechtmatig belang art. 6 alinea 1 lid f AVG is.

3. Veiligheidsmaatregelen

3.1. Wij nemen organisatorische, contractuele en technische veiligheidsmaatregelen volgens de stand van de techniek, om te garanderen, dat de voorschriften van de privacywetgeving worden opgevolgd en om daarmee de door ons verwerkte gegevens tegen onbedoeld of opzettelijk verlies, vernietiging of tegen onrechtmatige toegang van derden te beschermen.

3.2. Tot de veiligheidsmaatregelen behoort in het bijzonder de versleutelde gegevensoverdracht tussen uw browser en onze server.

4. Doorgifte van gegevens aan derden en externe aanbieders

4.1. Doorgifte van gegevens gebeurt alleen binnen het kader van de wettelijke richtlijnen. We geven de gegevens van de gebruikers alleen door aan derden als dit bijvoorbeeld nodig is voor facturatiedoeleinden of voor andere doeleinden, als die nodig zijn, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen tegenover de gebruikers of wettelijke verplichtingen.

4.2. Als wij onderaannemers inzetten om onze prestaties beschikbaar te stellen, treffen wij gepaste wettelijke voorzorgsmaatregelen alsook passende technische en organisatorische maatregelen, om voor de bescherming van de persoonsgegevens volgens de duidelijke wettelijke voorschriften te zorgen.

4.3. Indien binnen het kader van deze Privacyverklaring inhoud, gereedschappen of dergelijke middelen door andere aanbieders (hierna gezamenlijk ‘externe aanbieders') worden gebruikt en hun genoemde zetel zich in een derde land bevindt, moet ervan worden uitgegaan, dat een gegevensoverdracht in de lidstaat van de externe aanbieders plaatsvindt.

4.4. Onder derde landen verstaan we landen, waarin de AVG geen rechtstreeks toepasselijk recht is, d.w.z. in principe landen buiten de EU, d.w.z. de Europese Economische Ruimte. De overdracht van gegevens in derde landen vindt plaats indien er een gepast niveau van gegevensbescherming is, na toestemming van de gebruiker of bij een wettelijke vergunning.

5. Contact

5.1. Als u contact met ons opneemt (via een contactformulier of per e-mail) worden de gegevens van de gebruiker voor de verwerking en afhandeling van de contactaanvraag verwerkt.

5.2. De gegevens van de gebruikers kunnen in ons Customer-relationship-management-system (‘CRM system') of dergelijke aanvraagorganisaties worden opgeslagen en moeten op basis van wettelijke voorschriften als zakelijke correspondentie 6 jaar worden bewaard.

6. Verzamelen van toegangsgegevens

6.1. Wij verzamelen op basis van ons rechtmatig belang gegevens over elke toegang op de server waarop zich de dienst bevindt (zogenoemde serverlogfiles). Tot de toegangsgegevens horen datum/tijd van de toegang, IP-adres, browserversie, doel van de toegang

7. Cookies & meting van het toepassingsgebied

7.1. Cookies zijn informatie, die door onze webserver of de webserver van derden aan de webbrowser van de gebruiker worden doorgegeven en daar voor een latere oproep worden opgeslagen. Bij cookies kan het gaan om kleine bestanden of andere soorten informatieopslag. Over het gebruik van cookies binnen het kader van pseudonieme meting van het toepassingsgebied worden de gebruikers in deze Privacyverklaring geïnformeerd.

7.2. Meer informatie over de cookies op onze website vindt u op onze cookie-referentiepagina.

7.3. Als gebruikers niet willen dat er cookies op uw computer worden opgeslagen, vragen wij u de bijbehorende optie in de systeeminstellingen in uw browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser worden gewist. Door cookies te blokkeren, kunt u mogelijk geen gebruik maken van dit online-aanbod.

7.4. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor de meting van het toepassingsgebied en reclamedoeleinden via de deactiveringspagina van het netwerkinitiatief ( http://optout.networkadvertising.org/ ) en daarbij de Amerikaanse website ( http://www.aboutads.info/choices ) of de Europese website ( http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ ).

8. Google Analytics

8.1. Wij maken op basis van ons rechtmatig belang (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische vatbaarheid en veiligheid van ons online-aanbod zoals bedoeld in art. 6 alinea 1 lid f. AVG), gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de Google Ireland Limited (“Google'). Google maakt gebruik van cookies. De informatie die wordt gegenereerd door de cookie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruiker wordt normaal gesproken doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

8.2. Google is onder de Privacy-Shield-overeenkomst gecertificeerd en biedt hierdoor de garantie, zich te houden aan de Europese gegevensbeschermingswetgeving ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ).

8.3. Google zal deze informatie in opdracht van ons gebruiken, om het gebruik van ons online-aanbod door de gebruikers te beoordelen, om rapporten over de activiteiten binnen dit online-aanbod op te stellen en om verdere, met het gebruik van dit online-aanbod en het internetgebruik verbonden diensten tegenover ons te leveren. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruiksprofielen van de gebruikers worden opgesteld.

8.4. Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dat wil zeggen dat het IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort. Alleen uitzonderlijk wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar afgekort.

8.5. De door de browser van de gebruikers doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gekoppeld. De gebruikers kunnen voorkomen dat de cookies worden opgeslagen door de technische instellingen in uw browser zo in te stellen; bovendien kunnen de gebruikers de registratie van de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de browser-plugin die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

8.6. Meer informatie over het gegevensgebruik en mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt u op de websites van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners (‘Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken’), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Datennutzung zu Werbezwecken“), http://www.google.de/settings/ads (‘De informatie beheren die Google gebruikt om u advertenties te laten zien’).

9. Doelgroepenvorming met Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om binnen de door de reclamediensten van Google en haar partners geschakelde advertenties, alleen aan die gebruikers te tonen, die ook belangstelling voor ons online-aanbod hebben getoond of die bepaalde kenmerken (bijv. belangstelling voor bepaalde onderwerpen of producten, die aan de hand van de bezochte websites worden bepaald) vertonen, die wij aan Google doorgeven (zgn. „Remarketing-“, c.q. „Google-Analytics-Audiences“). Met behulp van de Remarketing Audiences willen wij tevens garanderen dat onze advertenties aan de mogelijke belangstelling van de gebruikers voldoen.

9.1 Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellings- en herroepingsmogelijkheden leest u op de websites van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Datagebruik door Google bij uw bezoek aan de websites of apps van onze partners“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Datagebruik voor reclamedoeleinden“), http://www.google.de/settings/ads („Informatie beheren, die Google gebruikt om uw reclame weer te geven“).

10. Google Doubleclick

10.1 Wij gebruiken de online-marketing-methode Google "Doubleclick", om advertenties in het Google-reclamenetwerk te plaatsen (bijv. in de zoekresultaten, in video’s, op websites e.d.). Wanneer u dubbelklikt wordt dat zichtbaar doordat advertenties in real time aan de hand van de vermeende belangstelling van de gebruiker wordt weergegeven. Dat biedt ons de mogelijkheid, om doelgericht advertenties voor en binnen ons online aanbod weer te geven, en aan gebruikers te presenteren, die hiervoor hun belangstelling hebben uitgesproken. Als aan een gebruiker bijv. advertenties voor producten worden getoond waarvoor hij al bij andere online aanbieders belangstelling heeft getoond, spreekt men van „Remarketing“. Voor dit doel wordt bij het openen van onze en andere websites, waarop het Google-reclamenetwerk actief is, onmiddellijk door Google een code van Google uitgevoerd en er worden zgn. (re)marketing-tags (onzichtbare graphics of codes, ook wel "Web beacons" genoemd) aan de website gekoppeld. Met behulp daarvan wordt op het apparaat van de gebruiker een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). In dit bestand wordt genoteerd welke websites de gebruiker heeft bezocht, voor welke inhoud hij belangstelling had en op welke aanbiedingen de gebruiker heeft geklikt, en verder de technische informatie m.b.t. de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, duur van het bezoek en andere gegevens zoals het gebruik van het online-aanbod.

10.2 Eventueel wordt het IP-adres van de gebruiker geregistreerd, waarbij dit echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte, wordt ingekort en alleen bij hoge uitzondering volledig aan een server van Google in de USA worden overgedragen en daar worden ingekort. De hiervoor genoemde informatie kan door Google ook aan dergelijke informatie uit andere bronnen worden gekoppeld. Als de gebruiker daarna nog andere websites bezoekt, kunnen aan hem aan de hand van de vermeende belangstelling van de gebruiker en op grond van zijn gebruikersprofiel eventueel op hem afgestemde advertenties worden weergegeven.

10.3 De gegevens van de gebruiker worden in het kader van het Google reclamenetwerk gepseudonimiseerd verwerkt. Dat betekent dat Google bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruikers opslaat en verwerkt, maar alleen de relevante cookie-gerelateerde en gepseudonimiseerde gebruikersprofielen. Vanuit het oogpunt van Google wil dat zeggen dat de advertenties niet voor een concreet geïdentificeerde persoon worden beheerd en weergegeven, maar voor de eigenaar van de cookie, ongeacht wie deze eigenaar is. Dit geldt niet als een gebruiker expliciet toestemming aan Google heeft verleend, om deze gegevens zonder deze pseudonimisering te gebruiken. De door Google-Marketing-Services over de gebruiker verzamelde informatie wordt aan Google overgedragen en op Google-servers in de USA opgeslagen.

10.4 Rechtsgrond voor het gebruik van cookies voor online marketingactiviteiten is, conform art. 6 lid 1 letter a van de AVG uw toestemming. Voor zover de door ons gebruikte cookies voor de technische functionaliteit van het online-platform absoluut is vereist, is de rechtsgrond conform art. 6 lid 1 letter f van de AVG, ons geoorloofd belang in een op de gebruiker afgestemde en bedrijfseconomische efficiënte werking van ons online-aanbod.

10.5 Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellings- en herroepingsmogelijkheden, vindt u in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) evenals in de instellingen voor de weergave van het inschakelen van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

11. Online-aanwezigheid op sociale media

11.1 Wij zijn bovendien online vertegenwoordigd binnen sociale netwerken en platforms, om met de daar actieve klanten, belangstellenden en gebruikers te kunnen communiceren en hen over onze diensten te kunnen informeren.

11.2 Wij wijzen u erop, dat daarbij de gegevens van de gebruikers buiten de ruimte van de Europese Unie en Zwitserland verwerkt kunnen worden. Hierdoor kunnen risico’s voor de gebruikers ontstaan, omdat zo bijvoorbeeld de handhaving van intellectuele eigendomsrechten van gebruikers bemoeilijkt kunnen worden. Ten aanzien van aanbieders in de Verenigde Staten van Amerika die conform het Privacy-Shield gecertificeerd zijn, wijzen wij erop dat zij verplicht zijn, het EU-privacybeleid en het beleid van de Zwitserse Bondsstaat aan te houden.

11.3 Bovendien worden de gegevens van de gebruikers meestal voor marktonderzoek en reclamedoeleinden verwerkt. Zo kunnen bijvoorbeeld uit het gebruiksgedrag en de daaruit resulterende belangstelling van de gebruikers eventueel gebruikersprofielen worden gemaakt. De gebruikersprofielen kunnen op hun beurt worden gebruikt om bijvoorbeeld advertenties binnen en buiten de platformen te activeren, die waarschijnlijk aan de interesses van de gebruiker voldoen. Voor dit doel worden veelal cookies op de computers van de gebruikers opgeslagen, waarin het gedrag van de gebruiker en de interesses worden opgeslagen. Bovendien kunnen in de gebruikersprofielen ook gegevens die onafhankelijk zijn van die van de door de gebruikers gebruikte apparaten worden opgeslagen (vooral als de gebruikers lid zijn van het betreffende platform en bij het platform zijn ingelogd).

11.4 De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker gebeurt op basis van onze geoorloofde belangen bij een effectieve informatie voor en communicatie met de gebruikers. Als de gebruikers door de betreffende aanbieders om toestemming voor de verwerking van de gegevens wordt gevraagd (d.w.z. dat zij zich akkoord verklaren door het plaatsen van een vinkje of de bevestiging d.m.v. een button) geldt deze toestemming als rechtsgrond voor de verwerking.

11.5 Voor een gedetailleerde weergave van de betreffende onder punt 11 genoemde verwerking en de herroepingsmogelijkheden (opt-out), verwijzen wij naar de hierna gelinkte informatie van de aanbieder.

11.6 Ook in geval van verzoeken om informatie en de verwerking van vorderingen m.b.t. gebruiksrechten wijzen wij erop, dat deze het beste bij de aanbieder ingediend kunnen worden. Alleen de aanbieders hebben ongelimiteerde toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen direct de passende maatregelen treffen en informatie verstrekken. Heeft u toch nog hulp nodig, dan kunt u zich ook tot ons wenden.

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) - privacyverklaring: https://www.facebook.com/about/privacy/ , opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads en http://www.youronlinechoices.com , Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active .

Google/ YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) – privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy , opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated , Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) - privacyverklaring: https://twitter.com/de/privacy , opt-out: https://twitter.com/personalization , Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active .

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland) - privacyverklaring https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy , opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out , Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active .

Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany) - privacyverklaring/ Opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung .

12. Google-Re/Marketing-Services

12.1. Wij maken op basis van ons rechtmatig belang (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische vatbaarheid en veiligheid van ons online-aanbod zoals bedoeld in art. 6 alinea 1 lid f. AVG), gebruik van de marketing- en remarketingdiensten (kort ‘Google-marketing-services') van de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, („Google“).

12.2. Google is onder de Privacy-Shield-overeenkomst gecertificeerd en biedt hierdoor de garantie, zich te houden aan de Europese gegevensbeschermingswetgeving ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ).

12.3. De gegevens van de gebruikers worden binnen het kader van de Google-marketing-services pseudoniem verwerkt. D.w.z. dat Google bijv. niet de namen of e-mailadressen van de gebruikers opslaat en verwerkt, maar verwerkt de relevante gegevens rond cookies binnen pseudonieme gebruikersprofielen. D.w.z. uit het standpunt van Google worden de advertenties niet voor een concreet geïdentificeerde persoon beheerd en weergegeven, maar voor de computer waarop de cookie staat, ongeacht van wie deze computer is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door Google-marketing-services over de gebruiker verzamelde informatie wordt aan Google doorgegeven en op servers van Google in de VS opgeslagen.

12.4. Tot de door ons gebruikte Google-marketing-services hoort o.a. het online-advertentieprogramma ‘Google AdWords'. Bij Google AdWords krjigt elke klant van AdWords een andere ‘conversion-cookie'. Cookies kunnen dus niet via de websites van klanten van AdWords worden gevolgd. De informatie de met behulp van de cookies wordt verkregen, dient voor het opstellen van conversion-statistieken voor klanten van AdWords die hebben gekozen voor conversion-tracking. De klanten van Adwords ontvangen het totale aantal van gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en naar een met een conversion-tracking-tag voorziene website worden doorgestuurd. Ze krijgen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

12.5. Wij kunnen op basis van de Google-marketing-services ‘Doubleclick’ advertenties van derden integreren. DoubleClick maakt gebruik van cookies waarmee Google en zijn partner-websites de koppeling van advertenties op basis van de bezoeken van gebruikers op deze website of andere websites op het internet mogelijk wordt gemaakt.

12.6. Verder kunnen wij de ‘Google tag manager’ gebruiken om de Google analyse- en marketingdiensten in onze website te integreren en te beheren.

12.7. Meer informatie over het gegevensgebruik voor marketingdoeleinden door Google vindt u op de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads , de Privacyverklaring van Google kunt u lezen op https://www.google.com/policies/privacy .

12.8. Als u bezwaar wilt maken tegen de advertenties door Google-marketing-services op basis van interesses, kunt u gebruikmaken van de door Google geboden opt-outmogelijkheden: http://www.google.com/ads/preferences .

13. Nieuwsbrief

13.1. Met de onderstaande verklaringen geven wij u uitleg over de inhoud van onze newsletter en de aanmeldings-, verzendings- en statistische beoordelingsprocedure alsook uw recht van bezwaar. Door u op onze newsletter te abonneren, verklaart u akkoord te gaan met de ontvangst en de beschreven procedure.

13.2. Inhoud van de newsletter: wij versturen newsletters, e-mails en overige elektronische berichten met promotionele informatie (hierna ‘newsletter') alleen na de toestemming van de ontvanger of een wettelijke toestemming. Voor zover in het kader van een aanmelding voor de newsletter deze inhoud concreet wordt beschreven, zijn ze voor de toestemming van de gebruiker maatgevend.

13.3. Double-opt-in en protocollen: voor de aanmelding voor onze newsletter gebruiken wij de zogenoemde ‘double-opt-in-procedure'. D.w.z. dat u na uw aanmelding een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd om de bevestiging van uw toestemming. Deze bevestiging is noodzakelijk zodat niemand zich met het e-mailadres van iemand anders kan aanmelden. De aanmeldingen voor de newsletter worden geregistreerd om de aanmeldingsprocedure volgens de wettelijke vereisten te kunnen bewijzen. Hiertoe behoort de opslag van het tijdstip van aanmelding en bevestiging, alsook het IP-adres. Eveneens worden de wijzigingen van uw bij de verzendservice opgeslagen gegevens geregistreerd.

130.4. Verzendservice: de newsletter wordt verzonden via Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Duitsland (hierna 'verzendservice'). De Privacybepalingen van de verzendservice kunt u hier inzien: https://www.inxmail.de/datenschutz .

13.5. Verder kan de verzendservice volgens eigen informatie deze gegevens in een pseudonieme vorm, d.w.z. zonder aan een gebruiker toe te wijzen, voor de optimalisatie of verbetering van de eigen service gebruiken, bijvoorbeeld voor de technische optimalisatie van de verzending en weergave van de newsletter of voor statistische doeleinden, om te bepalen uit welke landen de ontvangers komen, gebruiken. De verzendservice gebruikt de gegevens van de ontvangers van onze newsletter echter niet om ze zelf aan te schrijven of door te geven aan derden.

13.6. Statistisch onderzoek en analyses - De newsletters bevatten een zogenoemd ‘webbaken', d.w.z. een pixelgroot bestand dat bij het openen van de newsletter van de verzendservice wordt opgeroepen. In het kader van deze oproep wordt eerst technische informatie, zoals informatie over de browser en uw systeem, alsook uw IP-adres en het tijdstip van de oproep, verzameld. Deze informatie wordt voor de technische verbetering van de service aan de hand van technische gegevens of doelgroepen en hun leesgedrag aan de hand van de plaatsen waar de oproep werd gedaan (die met behulp van het IP-adres kunnen worden bepaald) of het tijdstip van toegang gebruikt. Tot de statistische onderzoeken behoort eveneens de vaststelling of de newsletters worden geopend wanneer ze worden geopend en welke links er worden aangeklikt. Deze informatie kan om technische redenen weliswaar aan de afzonderlijke ontvangers van de newsletter worden toegewezen. Het is echter noch ons oogmerk, noch dat van de verzendservice, om afzonderlijke gebruikers waar te nemen. De beoordelingen dienen er veelmeer toe de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud op hen aan te passen of verschillende soorten inhoud te verzenden volgens de interesses van onze gebruikers.

13.7. Het gebruik van de verzendservice, uitvoering van statistisch onderzoek en analyses alsook protocollen van de aanmeldingsprocedure vinden plaats op basis van ons rechtmatig belang volgens art. 6 alinea 1 lid f AVG. Ons belang richt zich op het gebruik van een gebruiksvriendelijk alsook veilig newsletter-systeem, dat zowel ons commerciële belang dient alsook voldoet aan de verwachtingen van de gebruiker.

13.8. Annulering/intrekken - U kunt de ontvangst van onze newsletter op elk moment annuleren, d.w.z. uw toestemmingen intrekken. Aan het einde van elke newsletter vindt u een link om de newsletter te annuleren. Als de gebruikers de ontvangst van de newsletter hebben geannuleerd, worden de voor deze verzending verwerkte persoonsgegevens van de gebruiker gewist.

14. Integratie van diensten en inhoud van derden

14.1. Wij zetten in ons online-aanbod op basis van ons rechtmatig belang (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische vatbaarheid en veiligheid van ons online-aanbod zoals bedoeld in art. 6 alinea 1 lid f. AVG), inhoud of service-aanbiedingen van derde aanbieders in, om hun inhoud en services, zoals video's of ingebedde inhoud te integreren (hierna gezamenlijk ‘ inhoud’). Dit veronderstelt altijd dat de derde aanbieder van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker ziet, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser van de gebruiker kunnen zenden. Het IP-adres is dus nodig voor de weergave van deze inhoud. We doen ons best om alleen inhoud te gebruiken waarvan de aanbieders het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Derde aanbieders kunnen verder zogenoemde pixeltags (onzichtbare grafieken, ook ‘ webbakens’ genoemd) voor statistische doeleinden of marketingdoeleinden gebruiken. Door de ‘pixeltags’ kan informatie zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website worden geanalyseerd. De pseudonieme informatie kan verder in cookies op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen en onder andere technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijd van het bezoek alsook meer informatie over het gebruik van ons online-aanbod bevatten, alsmede met zulke informatie uit andere bronnen kunnen worden verbonden.

14.2 Wanneer wij gebruikers om toestemming voor het gebruik van cookies vragen, is de rechtsgrond voor de verwerking een toestemming conform art. 6 lid 1 letter a van de AVG. De gebruiker heeft altijd de mogelijkheid om zogeheten analyse-cookies en service-cookies op ons online-aanbod te herroepen. Voor al het overige gebeurt de verwerking op grond van ons geoorloofd belang conform art 6 lid 1 letter f van de AVG in een op de gebruikers afgestemde en bedrijfswetenschappelijk efficiënte werking van ons online-aanbod.

14.3 Wij maken gebruik van de onderstaande diensten en inhoud van derden:

14.3.1 binnen ons online-aanbod kunnen functies en inhoud van LinkedIn, aangeboden door LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland, gekoppeld worden. Daartoe kunnen bijv. de inhoud zoals afbeeldingen, video’s of teksten en buttons behoren, waarmee de gebruikers de inhoud van dit online-aanbod op LinkedIn kunnen delen. Wij maken gebruik van LinkedIn om binnen de door de reclamediensten van LinkedIn en haar partners geschakelde advertenties, alleen aan die gebruikers te tonen, die ook belangstelling voor ons online-aanbod hebben getoond of die bepaalde kenmerken (bijv. belangstelling voor bepaalde onderwerpen of producten, die aan de hand van de bezochte websites worden bepaald) vertonen, die wij aan LinkedIn doorgeven (zgn. „Remarketing“). Met behulp van de LinkedIn willen wij tevens garanderen dat onze advertenties aan de mogelijke belangstelling van de gebruikers voldoen. Als gebruikers lid van LinkedIn zijn, kan LinkedIn het openen van de bovengenoemde inhoud en functies aan de daar aanwezige profielen van de gebruikers koppelen. LinkedIn is door deelname aan Privacy-Shield gecertificeerd en biedt zo de garantie dat het Europese en Zwitserse privacyrecht wordt aangehouden ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active ). Privacyverklaring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy , opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out .

14.3.2 Binnen ons online-aanbod wordt de zogenaamde "Facebook-Pixel" van het sociale netwerk Facebook gebruikt, dat door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland wordt aangeboden ("Facebook").

Met behulp van de Facebook-pixel krijgt Facebook de mogelijkheid om bezoekers van ons online-aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zgn. "Facebook-Ads") te gebruiken. Daarom maken wij gebruik van de Facebook-pixel, om de door ons geschakelde Facebook-Ads alleen aan die Facebook-gebruikers te tonen, die ook belangstelling voor ons online-aanbod hebben getoond of die bepaalde kenmerken (bijv. belangstelling voor bepaalde onderwerpen of producten, die aan de hand van de bezochte websites worden bepaald) vertonen, die wij aan Facebook doorgeven (zgn. „Remarketing“). Met behulp van de Facebook-pixel willen wij tevens garanderen dat onze Facebook-Ads aan de mogelijke belangstelling van de gebruikers voldoen en geen belastend effect hebben. Met behulp van de Facebook-pixel kunnen wij bovendien het effect van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoelen meten, omdat wij kunnen zien of gebruikers na het klikken op een Facebook-advertentie naar onze website worden doorgestuurd (zgn. “Conversion“).

De verwerking van uw gegevens door Facebook gebeurt overeenkomstig de privacyrichtlijn van Facebook. Dienovereenkomstige algemene aanwijzingen voor de weergave van facebook-Ads, in de privacyrichtlijn van facebook: https://www.facebook.com/policy . Speciale informatie en detail over de Facebook-pixel en de werking ervan vindt u op het help-pagina van Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 . Speciale informatie over het gebruik van cookies door Facebook is opgenomen in de cookie-richtlijn van Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/ .

15. Rechten van de gebruikers

Recht op informatie: U kunt conform artikel 15 van de AVG verlangen dat u een bevestiging ontvangt of uw persoonsgegevens worden verwerkt. Als dat het geval is, heeft u te allen tijde het recht op kosteloze informatie over de verwerkte gegevens.

Recht op herroeping van de akkoordverklaring: Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van een akkoordverklaring plaatsvindt, heeft u conform artikel 7 van de AVG het recht, deze akkoordverklaring op ieder moment te herroepen.

Recht op herroeping: Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een belangenafweging in verband de geoorloofde belangen van ons bedrijf is vereist, kunt u de verwerking conform artikel 21 van de AVG op ieder moment herroepen.

Recht op het verwijderen: Indien u uw akkoordverklaring heeft herroepen, een herroeping van de verwerking van uw persoonsgegevens heeft ingediend (en er geen belangrijke geoorloofde gronden voor de verwerking bestaan), uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doelstellingen van de verwerking, een dienovereenkomstige wettelijke plicht bestaat of uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, heeft u conform artikel 17 van de AVG het recht te verlangen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd.

Recht op correctie: Indien uw persoonsgegevens onjuist worden verwerkt, heeft u conform artikel 16 van de AVG het recht, te verlangen dat de gegevens onmiddellijk gecorrigeerd worden.

Recht op beperking van de verwerking: Onder de voorwaarden van artikel 18 van de AVG heeft u het recht, een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Conform artikel 20 van de AVG heeft u het recht, uw persoonsgegevens, die u aan ons beschikbaar heeft gesteld, in een gestructureerd, gebruikelijk, op de computer leesbaar formaat te ontvangen.

Recht tot het indienen van een klacht: Conform artikel 77 van de AVG heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

16. Wissing van gegevens

De bij ons opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld en verwerkt werden en dit niet in tegenspraak is met de wettelijke bewaartermijnen. Als de gegevens van de gebruiker niet worden verwijderd omdat deze voor andere, wettelijk toegestane doelen nodig zijn, wordt de verwerking van de persoonsgegevens beperkt. D.w.z. dat de gegevens geblokkeerd en niet voor andere doelen verwerkt worden. Dat geldt bijv. voor gegevens van de gebruiker die uit zakelijke of belastingtechnische overwegingen bewaard moeten worden.

17. Wijzigingen van de Privacyverklaring

17.1. Wij behouden ons het recht voor, de privacyverklaring te wijzigen, om ze aan te passen aan een gewijzigde rechtspositie, of bij wijziging van de service evenals de verwerking van de gegevens. Dat geldt echter alleen met betrekking op akkoordverklaringen voor de verwerking van de gegevens. Indien akkoordverklaringen van gebruikers nodig zijn of delen van de privacyverklaring regelingen t.a.v. de contractverhoudingen met de gebruikers bevatten, volgen de wijzigingen alleen met toestemming van de gebruikers.

17.2. Wij verzoeken de gebruikers zich regelmatig over de inhoud van de privacyverklaring op de hoogte te stellen.

Versie: 14-02-2019

to top